April 19

ERIELL и WIN Training Center при SIUT: плодотворное сотрудничество в сфере образования

ERIELL и WIN Training Center при SIUT: плодотворное сотрудничество в сфере образования

ERIELL Group, ведущая нефтесервисная Группа в Узбекистане, и WIN Training Center при Самаркандском международном технологическом университете (SIUT) объявляют о расширении своего сотрудничества в области обучения и повышения квалификации персонала ERIELL.

В рамках партнерства WIN Training Center SIUT будет разрабатывать и реализовывать образовательные программы по широкому спектру тем – от технических навыков и производственных процессов до управленческих и коммуникационных компетенций.

Это партнерство имеет несколько ключевых аспектов:

1. Разработка программ для обучения персонала с учетом специфики отрасли и деятельности ERIELL. Это позволит сотрудникам Группы компаний получать актуальные знания и навыки, необходимые для успешного выполнения своих обязанностей.

2. WIN Training Center SIUT внедряет инновационные методы обучения, такие как симуляционные тренинги и виртуальная образовательная среда, которые помогут сотрудникам ERIELL лучше осваивать новые навыки и концепции.

3. Постоянное развитие и адаптация программ, чтобы учитывать новые тенденции и технологии. Это поможет ускорить процессы адаптации к изменяющимся условиям рынка и эффективно реагировать на новые вызовы.

4. Культура обучения и роста: взаимодействие будет способствовать формированию в ERIELL культуры обучения и постоянного развития среди сотрудников, что, в свою очередь, повысит мотивацию и эффективность работы персонала.

Благодаря сотрудничеству с WIN Training Center SIUT ERIELL достигнет еще более высоких результатов в области производительности и безопасности. Обученные и квалифицированные сотрудники – ключевой ресурс Группы компаний в деле реализации ее стратегических целей.

Партнерство ERIELL и SIUT является ярким примером того, как бизнес и образование могут взаимодействовать друг с другом для достижения общих планов и задач.

ERIELL va SIUT qoshidagi WIN Training Center: ta’lim sohasida samarali hamkorlik

O’zbekistondagi yetakchi neft servis guruhi hisoblangan ERIELL Group va Samarqand xalqaro texnologiya universiteti (SIUT) qoshidagi WIN Training Center ERIELL xodimlarini o’qitish va malakasini oshirish sohasidagi hamkorligini kengaytirgani haqida ma’lum qiladi. Hamkorlik doirasida WIN Training Center SIUT keng doiradagi mavzular –texnik ko’nikmalar va ishlab chiqarish jarayonlaridan tortib, boshqaruv va kommunikatsiyaga oid bilimlarni o’z ichiga olgan ta’lim dasturlarini ishlab chiqadi hamda amalga oshiradi.

Ushbu hamkorlik bir nechta muhim jihatlarga ega: 
1. Sohaning o’ziga xosligi va ERIELL faoliyatini hisobga olgan holda xodimlarni o’qitish dasturlarini ishlab chiqish. Bu Kompaniyalar guruhi xodimlariga o’z vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo’lgan muhim bilim va ko’nikmalarga ega bo’lish imkonini beradi. 
2. WIN Training Center SIUT ERIELL xodimlariga yangi malaka va konsepsiyalarni yaxshi o’zlashtirishga yordam beradigan simulyatsion treninglar va virtual ta’lim muhiti kabi innovatsion o’qitish usullarini joriy etadi. 
3. Yangi tendensiyalar va texnologiyalarni hisobga olgan holda doimiy rivojlanish va dasturlarni moslashtirish. Bu o’zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish va yangi chaqiriqlarga samarali javob qaytarish jarayonlarini tezlashtirish imkonini beradi. 
4. Ta’lim berish va o’sish madaniyati: hamkorlik ERIELLda o’qish madaniyatini shakllantirish va xodimlar o’rtasida doimiy rivojlanishga yordam berib, o’z navbatida xodimga motivatsiya berish va ush samaradorligini oshiradi.

WIN Training Center SIUT bilan hamkorlik tufayli ERIELL unumdorlik va xavfsizlik sohasida yanada yuksak natijalarga erishadi. Bilimli va yuqori malakali xodimlar – Kompaniyalar guruhining strategik maqsadlarini amalga oshirish borasidagi asosiy resursidir. ERIELL va SIUT hamkorligi biznes hamda ta’limning umumiy reja va maqsadlarga erishish yo‘lida bir-biri bilan o'zaro qanday hamkorlik qilishi mumkinligining yaqqol namunasidir.