August 22, 2023

PROБезопасность: инструктаж на рабочем месте

PROБезопасность: инструктаж на рабочем месте

Рубрика #PROБезопасность продолжает знакомить вас с различными видами инструктажей. Сегодня мы рассмотрим инструктаж на рабочем месте.

В соответствии с требованиями, все сотрудники на производстве должны пройти инструктаж на рабочем месте. Этот вид инструктажа проводит ответственный мастер/прораб или другой руководитель, под чьим непосредственным руководством работает сотрудник.

Цель инструктажа на рабочем месте заключается в обучении каждого сотрудника правильным и безопасным методам работы. В ходе инструктажа работник знакомится с местом работы, особыми условиями рабочего места, оборудованием, механизмами, приспособлениями, их характеристиками и конструктивными особенностями, с возможными опасностями и безопасными методами работы, а также с порядком подготовки рабочего места.

В зависимости от условий работы, кадровых перемещений, присущему человеку свойству частично забывать полученную ранее информацию, а также ввиду климатических условий и прочих факторов инструктаж на рабочем месте подразделяется на несколько видов:

1. Первичный инструктаж
2. Периодический инструктаж, также известный как «повторный», «очередной» или «плановый»
3. Внеочередной инструктаж, проводимый внепланово
4. Целевой инструктаж, также известный как «разовый»
5. Дополнительные инструктажи для водителей, включающие предрейсовый, сезонный и специальный.

Каждый из этих видов инструктажа имеет свои особенности и цель, но их общая задача - обеспечить безопасность и эффективность труда на рабочем месте.

PROXavfsizlik: ish joyidagi instruktaj

#PROXavfsizlik rukni sizlarni har xil turdagi instruktajlar bilan tanishtirishda davom etadi. Bugun biz ish joyidagi instruktajni ko’rib chiqamiz.
Talablarga muvofiq, ishlab chiqarishdagi barcha xodimlar ish joylaridagi instruktajlardan o’tishlari kerak. Ushbu turdagi instruktajni mas’ul usta/prorab yoki boshqa rahbar, kimningdir bevosita rahbarligi ostida ishlaydigan xodim tomonidan olib boriladi.


Ish joyidagi instruktajning maqsadi har bir hodimning to’g’ri va xavfsiz ish usullariga o’qitishdan iboratdir. Instruktaj doirasida ishchi ish joyi, ish joyidagi maxsus sharoitlar, asbob-uskunalar, mexanizmlar, moslamalar, ularning xususiyatlari va konstruktiv xosliklari, mavjud xavf-xatar va xavfsiz ish usullari, shuningdek ish joyini tayyorlash tartibi bilan tanishadi.


Ish sharoitlari, kadrlarning boshqa lavozimga o’tishi, insonga xos bo’lgan avval olingan ma’lumotni qisman unutish xususiyatiga qarab, shuningdek, iqlim sharoitlari va boshqa omillarni nazarda tutib ish joyidagi instruktaj bir necha turlarga bo’linadi:
1. Birlamchi instruktaj
2. Davriy instruktaj, shuningdek, “takroriy”, “navbatdagi” yoki “rejali” deb ham ataladi
3. Rejadan tashqari o’tkaziladigan navbatdan tashqari instruktaj
4. Maqsadli instruktaj, shuningdek, “bir martalik” deb ham ataladi
5. Haydovchilar uchun reys oldidan, mavsumiy va maxsus qo’shimcha instruktajlar.


Ushbu turdagi instruktajlarning har biri o’ziga xos xususiyatlariga va maqsadiga ega, ammo ularning umumiy maqsadi-ish joyida mehnat xavfsizligi va samaradorligini ta’minlashdir.