August 24, 2023

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: «Даяхатын»

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: «Даяхатын»

Месторождение газоконденсата «Даяхатын» находится в Бухарской области Республики Узбекистан, примерно в 80 километрах к западу от города Газли. Особенность ландшафта здесь заключается в низкогорье с песчаной равниной, которая покрыта подвижными барханными песками. Возвышенности здесь колеблются от 170 до 210 метров над уровнем моря.

«Даяхатын» было обнаружено и изучено еще в 1952 году. С 1965 по 1969 годы здесь было пробурено 8 скважин, а позже, в 1990-1992 и 2002-2004 годах, еще несколько. Оказалось, что из общего числа пробуренных наиболее перспективными оказались 13 скважин.

Вскрытый разрез на месторождении представлен породами палеозойского, юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов.
Само месторождение имеет сложную структуру и находится в западной части поднятия Гугуртли-Учкырского на Чарджоуской ступени. Оно представляет собой антиклиналь – своеобразное возвышение земли в форме купола, с несколькими куполами разной высоты и размеров.

Месторождение находится в разработке, что означает, что здесь проводятся работы по извлечению газа и других полезных компонентов. В 2004 году началась его эксплуатация.

O’zbekistonning neft-gaz konlari: “Doyaxotin”

“Doyaxotin” gaz kondensat koni O’zbekiston Respublikasining Vuxoro viloyatida, Gazli shaxridan taxminan 80 kilometr g’arbda joylashgan. Bu yer landshaftning o’ziga xosligi ko’chma barxan qumlari bilan qoplangan qumli tekisliklardan iborat past tog’lardan iboratligidir. Bu yerning balandligi dengiz sathidan170 metrdan 210 metgacha o’zgarib turadi.

“Doyaxotin” 1952 yilda aniqlangan va o’rganilgan. 1965 yildan 1969 yilgacha bu yerda 8 ta quduq, keyinroq, 1990-1992 va 2002-2004 yillarda esa yana bir nechta quduq burg’ulandi. Ma’lum bo’lishicha, burg’ulangan quduqlarning umumiy sonidan 13 tasi eng istiqbolli quduqlar bo’lib chiqdi.

Konning ochiq qismi paleozoy, yura, bo’r, paleogen, neogen va to’rtlamchi davr yoshidagi jinslar bilan ifodalangan.
Konning o’zi murakkab tuzilishga ega bo’lib, Gugurtli-Uchqir ko’tarmasining g’arbiy qismida Charjou pog’onasida joylashgan. U o’zida antiklinal- yerning gumbaz shaklidagi o’ziga xos tepaliklarining turli xil balandlikdagi va o’lchamdagi bir nechta gumbazlarni ifodalaydi.

Kon ishlab chiqish bosqichida, bu gaz va boshqa foydali komponentlar qazib olish bo’yicha ishlar olib borilayotganini anglatadi. 2004 yilda undan foydalanish boshlandi.