May 23

Практическое и теоретическое обучение по средствам индивидуальной защиты органов дыхания на объектах ЭГБ № 2

Практическое и теоретическое обучение по средствам индивидуальной защиты органов дыхания на объектах ЭГБ № 2

На объектах экспедиции глубокого бурения (ЭГБ) № 2, где работа связана с повышенными рисками ГНВП (газонефтеводопроявления), практическое и теоретическое обучение по средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) играет ключевую роль в обеспечении безопасности работников и предотвращении возможных профессиональных заболеваний. Стоит отметить, что обучение персонала проводится на регулярной основе, непрерывно и без отрыва от производства.

Прежде чем приступить к практическим навыкам, работники ЭГБ № 2 проходят обязательное теоретическое обучение. Оно включает в себя:

✅Ознакомление с рисками и причинами. Работники учатся определять потенциальные опасности для дыхательной системы на объекте, такие как пыль, газы, пары и токсичные вещества, а также причины и следствия их воздействия на здоровье.
✅Изучение видов СИЗОД. Сотрудники знакомятся с различными типами средств индивидуальной защиты органов дыхания, их особенностями, принципами работы и областью применения.
✅Правила выбора и применения. Обучение включает в себя инструктаж по выбору подходящего СИЗОД в зависимости от конкретных условий работы, а также правила его правильного использования, хранения и ухода.

После теоретической подготовки работники приступают к практическому обучению, которое включает в себя:

✅Тренировка по ношению и использованию СИЗОД. Сотрудники получают практические навыки по правильному ношению, снятию и регулировке СИЗОД, а также по установке и замене фильтров и картриджей.
✅Симуляция ситуаций. Обучение включает в себя симуляцию различных ситуаций, когда необходимо использование СИЗОД - это работа в условиях повышенной концентрации вредных веществ или в случае аварийных ситуаций.

Тщательная подготовка и обучение позволяют работникам правильно использовать СИЗОД и эффективно защищать свои дыхательные органы от вредных воздействий, а также обеспечивать бесперебойную работу на объектах экспедиции глубокого бурения № 2.

2-sonli CHBE obyektlarida nafas olish organlarining shaxsiy himoya vositalari bo’yicha amaliy va nazariy o'qitish

Ish faoliyati GNSN (ufp,neft,suv namoyon bo’lishi) yuqori xavflari bilan bog'liq bo’lgan 2-sonli chuqur burg'ilash ekspeditsiyasi (CHBE) obyektlarida nafas olish organlarining shaxsiy himoya vositalari (NOSHHV) bo’yicha amaliy va nazariy ta’lim ishchilar xavfsizligini ta’minlash va paydo bo’lishi mumkin bo’lgan kasb kasalliklarini oldini olishda muhim o’rin tutadi.

Qayd etish lozimki, xodimlarni o’qitish muntazam ravishda, to’xtovsiz va ishlab chiqarishdan uzilmagan holda olib boriladi.

Amaliy ko’nikmalarni shakllantirishdan oldin 2-sonli CHBE ishchilari majburiy nazariy ta’limdan o’tadi. U o’z ichiga quyidagilarni oladi:

✅Xavflar va sabablar bilan tanishish. Xodimlar obyektda nafas olish tizimi uchun chang, gaz, bug’ va zaharli moddalar kabi potensial xavflarni aniqlashni, shuningdek, ularning sabablari va salomatlikka ta’sirining oqibatlarini o’rganadi.

✅NOSHHV turlarini o’rganish. Xodimlar nafas olish organlarining shaxsiy himoya vositalarining xar xil turlari, ularning o’ziga xos xususiyatlari, ishlash prinsiplari va qo’llash sohalari bilan tanishishadi.

✅Tanlash va qo’llash qoidasi. Ta’lim aniq ish sharoitidan kelib chiqib mos keluvchi NOSHHV tanlash bo’yicha instruktaj, shuningdek, undan to’g’ri foydalanish, saqlash va parvarishlash qoidalarini o’z ichiga oladi.

Nazariy tayyorgarlikdan so’ng, ishchilar amaliy o’qitiladi. Bunda:

✅NOSHHV taqish va foydalanish bo’yicha mashg’ulot. Xodimlar NOSHHV to’g’ri taqish, yechish va sozlash, shuningdek, filtrlar va kartridjlarni o’rnatish va almashtirish bo’yicha amaliy ko’nikmalarga ega bo’ladi.

✅Vaziyatlarni simulyatsiya qilish. Ta’lim NOSHHV foydalanish zarur bo’lgan xar hil vaziyatlarni simulyatsiya qilishni o’z ichiga oladi. Bunda zararli moddalar kontsentratsiyasi oshgan sharoitlar yoki avariya holatlarida ishlanadi.

Puxta tayyorgarlik va ta’lim xodimlarga NOSHHVdan tog’ri foydalanish va o’z nafas olish organlarini zararli ta’sirlardan samarali himoya qilish, shuningdek, 2-sonli chuqur burg’ilash ekspeditdiyasi obyektlarida uzluksiz ishlashni ta’minlash imkonini beradi.