February 29

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: структура «Иргичи»

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: структура «Иргичи»

Сегодня в регулярной рубрике «Нефтегазовые месторождения Узбекистана» расскажем о структуре «Иргичи».

С тектонической точки зрения, месторасположение «Иргичи» находится на территории Навоийской области в пределах Каганского поднятия Бухарской ступени.

Структура была впервые подготовлена к глубокому поисковому бурению в 1970 году. Поисковая скважина № 1 заложена в столовой части «Иргичи». В процессе тестирования опробовано 18 интервалов, в результате чего из XIV горизонта получен приток пластовой воды со слабым газом, не поддающемся замеру. Из XVII горизонта получен также приток воды с растворенным газом в пределах 1000 м³ в сутки.

По данным сейсморазведки, перестроенная модель структуры представляет собой брахиантиклинальное субширотное простирание с конформным залеганием отражающих горизонтов.

В настоящее время на площади «Жумаэл» структуры «Иргичи» пробурено 4 скважины, на трёх из которых получен промышленный приток газа. Разработкой месторождения занимаются специалисты ERIELL Group. Группа компаний выступает генеральным подрядчиком на месторождении «Жумаэл» и других объектах заказчика Sanoat Energetika Guruhi в рамках проекта «ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (Бурение и ЗБС)».

O’zbekistonning neft-gaz konlari: “Irgichi” tuzilmasi

Bugun “O’zbekistonning neft-gaz konlari” doimiy ruknida “Irgichi” tuzilmasi haqida gapirib beramiz.

Tektonik nuqtai-nazardan olib qaralganda, “Irgichi” tuzilmasi Navoiy viloyati hududida Buxoro pog’onasi Kogon ko’tarilmasining chegarasida joylashgan. Tuzilma ilk bor 1970 yilda chuqur qidiruv burg’ulashga tayyorlangan. 1-sonli qidiruv qudug’i “Irgichi”ning supa qismida qazilgan.
Sinov jarayonida 18 oraliq sinab ko’rilgan, natijada XIV gorizontdan o’lchashning imkoni bo’lmagan kuchsiz gazli qatlam suv oqimi olindi. XVII gorizontdan kuniga 1000 m³ doirasida erigan gazli suv oqimi ham olindi.

Seysmik-qidiruv ma’lumotlariga ko’ra, tuzilmaning yangidan qurilgan modeli o’zida takrorlanuvchi qatlamlarning uzluksiz joylashuvida braxiantiklinal subkenglikda cho’zilib ketgan qatlamni ifodalaydi.

Ayni paytda “Irgichi” tuzilmasining “Jumayel” maydonida 4 ta quduq burg’ulanib, ularning uchtasida sanoat gaz oqimi olindi. ERIELL Group mutaxassislari konni o’zlashtirish bilan shug’ullanmoqda. Kompaniyalar guruhi Sanoat Energetika Guruhi MCHJ XK (Burg’ulash va YUK) loyihasi doirasida buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhining “Jumayel” va boshqa obyektlarida Bosh pudratchi sifatida ishtirok etadi.