February 7

Впечатляющие результаты бурения Каршинской экспедиции

Впечатляющие результаты бурения Каршинской экспедиции

Буровая бригада № 66 Каршинской экспедиции достигла впечатляющих высот в области механического бурения, применяя 311,2 мм долото PDC. На одной из скважин команда продемонстрировала уникальные результаты, пробурив 323 м за сутки с разбегом механических скоростей, достигавших в моменте значения 100 м/час.

Особую роль в получении таких высоких показателей сыграли Служба по буровым растворам, обеспечившая эффективный вынос выбуренного материала, и буровая бригада под руководством бурового мастера Достона Камолова, который грамотно организовал деятельность персонала и четко определил поставленные перед бригадой задачи.

Особой благодарности удостоились бурильщики Бегматов Санжар Шарипович и Солохиддинов Рамзиддин Амириддинович за мастерство, проявленное в бурении. Их опыт и профессионализм стали ключевыми качествами в поддержании высокой механической скорости, что отразилось на достигнутых результатах.

Буровая бригада № 66 не останавливается на достигнутом и ставит перед собой цель превзойти действующие рекорды суточных проходок в Узбекистане.

Qarshi ekspeditsiyasining taassurot qoldiruvchi natijalari

Qarshi ekspeditsiyasining 66-sonli burg’ulash brigadasi 311,2 mmlik PDC iskanasini qo’llagan holda mexanik burg’ulash sohasida hayratlantiruvchi natijalarga erishdi.

Jamoa quduqlardan birida lahzada 100 metr/soatga yetadigan mexanik tezlikdan o’tib, sutkasiga 323 metrni burg’ulab, ajoyib natijalarni namoyish etdi.

Ushbu ajoyib ko’rsatkichlarga erishishda burg’ulangan materialning samarali olib chiqilishini ta’minlaydigan burg’ulash eritmalari xizmati va ishchilar faoliyatini tog’ri tashkil etgan hamda oldida turgan vazifalarni aniq belgilab olgan burg’ulash ustasi Doston Kamolov rahbarligidagi burg’ulash brigadasi alohida ro’l o’ynadi.

Burg’ulovchilar Begmatov Sanjar Sharipovich va Salohiddinov Ramziddin Amiriddinovichga burg’ulash jarayonida namoyon etgan mahorati uchun minnatdorchilik bildirildi. Ularning kasb mahorati va tajribasi yuqori mexanik tezlikni saqlashda asosiy sifatlarga aylanib, erishilgan natijalarda o’z aksini topdi.

66-sonli Burg’ulash brigadasi erishilganlarda to’xtamaydi va amaldagi O’zbekistondagi sutkalik kovlab borish rekordlaridan o’tib ketishni o’z oldiga maqsad qilib qo’ygan.