March 24, 2023

Газовое месторождение «Достон» 

Газовое месторождение «Достон»

Мы продолжаем рассказывать о нефтегазовых месторождениях Узбекистана. Богатейшей углеводородными ресурсами является Кашкадарьинская область. Здесь находятся крупнейшие месторождения природного газа. В частности, газ разведан и добывается на территории Миришкорского района на месторождении «Достон».

На площади месторождения «Достон» ранее экспертами был проведен большой объем поисковых и геолого-геофизических исследований. Эта территория преимущественно пустынная зона, с участками песчаных холмов-барханов и бессточных солончаковых впадин. Несмотря на пустынную местность и скудный растительный мир, в районе встречаются представители животного мира: волки, лисы, зайцы, черепахи.

Ближайшими к месторождению крупными населенными пунктами являются поселение Памук (12 км), города Карши (45 км) и Мубарек (20 км). «Достон» расположен в районе, где все месторождения нефти и газа связаны с карбонатными отложениями верхней юры и приурочены к верхне-оксфордским рифовым массивам.

Нефтесервисная Группа ERIELL занимается освоением месторождения «Достон» в качестве Генерального подрядчика, в частности в 2022 году здесь были получены промышленные притоки газа.

«Doston» gaz koni

Biz O‘zbekistonning neft va gaz konlari haqida hikoya qilishni davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyati uglevodorod resuoslariga boy hisoblanadi. Bu yerda yirik tabiiy gaz konlari joylashgan. Xususan, Mrishkor tumani hududidagi “Doston” konida gaz qidirib topilgan va qazib olinmoqda.

“Doston” konida ilgari mutaxassislar tomonidan katta hajmdagi qidiruv va geologik-geofizik tadqiqotlar o‘tkazilgan. Bu hudud asosan cho‘l zonasi bo‘lib, qumli tepaliklar-qumtepalar va turg‘un sho‘rxok chuqurrchalardan tashkil topgan. Cho‘l joylari va o‘simlikning juda oz bo‘lishiga qaramay, tumanda hayvonot olami vakillari, jumladan, bo‘ri, tulki, quyon, toshbaqalarni uchratish mumkin.

Pamuk qishlog‘i (12 km), Qarshi (45 km) va Muborak (20 km) shaharlari konga yaqin eng yirik aholi punktlari hisoblanadi. “Doston” koni barcha neft va gaz konlari yuqori yura karbonat qatlamlari bilan bog‘langan va Yuqori oksford riflari massivlariga to‘g‘rilangan hududda joylashgan.

ERIELL neft servis guruhi Bosh pudratchi sifatida “Doston” konini o‘zlashtirish bilan shug‘ullanadi. Xususan, 2022 yilda bu yerda sanoat gaz oqimi olingan.