September 12, 2023

НЕФТЕГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА: ШОРСУВ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА: ШОРСУВ

Шорсув расположен в 33 км к югу от города Коканда, на территории Ферганской области Республики Узбекистан. Добыча нефти и газа производится из горизонта Бухарского яруса VIII пласта с глубины 500 м.

Район представляет собой плавно погружающуюся на север возвышенность, на фоне которой развиты многочисленные невысокие гряды широтного простирания, сложенные песчано-конгломератовыми породами и изрезанные сухими саями. На востоке протекает р. Ачису с горько-соленой водой.

Здесь жаркое и сухое лето, короткие и чаще морозные зимы, снега выпадает мало и держится он не более 1-1,5 месяца. Среднегодовая температура – 14-15°С, максимальная летом – до +50°С, минимальная зимой – -20°С. С наступлением жары травяной покров выгорает, и местность приобретает полупустынный характер.

Известно, что в районе Шорсув нефть начали добывать в 1885 году. Она перерабатывалась в керосин, который на арбах и верблюдах доставляли в Ташкент, Андижан, Коканд. Мазут применялся как топливо на железной дороге «Ташкент – Коканд».

Шорсув жив и сегодня. Здесь в общей сложности пробурено более 38 скважин. В данное время бурение скважин продолжается. Среднесуточная добыча нефти составляет примерно 8 т.

O’ZBEKISTONNING NEFT-GAZ KONLARI: SHO’RSUV

Sho’rsuv O’zbekiston Respublikasi Farg’ona viloyati hududida, Qo’qon shahridan 33 kilometr janubda joylashgan. Neft va gaz qazib olish 500 metr chuqurlikdan, 8 qatlamli Buxoro yarusi gorizontida olib boriladi.
Hudud shimol tomonga qarab joylashgan nishab tepalikdan iborat bo’lib, unda qumli-konglomerat jinslardan tarkib topgan va soylar kesib o’tgan pastak tog’ tizmalari keng yoyilib ketgan. Sharqda achchiq-sho’r suvli Achisu daryosi oqib o'tadi.

Bu yerda yoz issiq va quruq, ayozli kunlar qisqa va ko’p bo’ladi, qor kam yog’adi va 1-1,5 oygacha saqlanib turadi. O’rtacha yillik harorat-14-15 gradus, yozda maksimal harorat+50 gradusgacha, qishda esa minimfl harorat -20°gradus bo’ladi. Issiq kunlar boshlanishi bilan o’sib chiqqan o’t-o’lanlar oftobda sarg’ayadi va hudud yarim cho’l tabiatga ega bo’ladi.

Ma’lumki, Sho’rsuv tumanida neft qazib olish 1885 yilda boshlangan. U kerosinga qayta ishlanib, arava va tuyalarda Toshkent, Andijon, Qo’qon shaharlariga yetkazilgan. Mazut “Toshkent-Qo’qond” temir yo’lida yoqilg’i sifatida qo’llanilgan.

Sho’rsuv bugungi kunda ham mavjud. Bu yerda jami 38 tadan ortiq quduq burg’ulangan. Ayni paytda quduqlarni burg’ulash davom etmoqda.O’rtacha kunlik neft qazib olish hajmi taxminan 8 tonnani tashkil etadi.