November 24, 2022

5 нефтегазоносных регионов Узбекистана: Устюртский нефтегазоносный регион

5 нефтегазоносных регионов Узбекистана: Устюртский нефтегазоносный регион

На сегодняшний день в Узбекистане выделено 5 нефтегазовых регионов: Устюртский, Бухаро-Хивинский, Гиссарский, Сурхандарьинский и Ферганский. Одним из самых крупных в Узбекистане является Устюртский нефтегазовый регион. Он открыт в 1964 году, его площадь перспективных земель составляет 105,1 тыс. км².

Территория Устюрта располагается в пределах Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. В пределах Устюрсткого региона Узбекистана выделяются три различных, отличающихся друг от друга, ландшафта: плато Устюрт, Южное Приаралье и Аральское море. Географический возраст плато Устюрт исчисляется примерно 21-23 млн лет.

Первые научные исследования Устюртского региона были начаты еще в XIX веке. Более подробное изучение территории связано с геологической съемкой, осуществлявшейся в 1959 -1997 годы, по результатам которой составлена геологическая карта.

Изучение территории Устюртского региона с целью поисков месторождений нефти и газа условно разделяют на три периода: до 1991 года, с 1991 по 2006 годы, с 2006 по 2022 годы.

Устюртский бассейн по занимаемой площади и объему осадочного накопления, также по величине начальных потенциальных ресурсов углеводородов, классифицируется как мегабассейн. Серьезные масштабные геологоразведочные работы в этом регионе привели к открытию новых месторождений, таких как «Кокчалак», «Карачалак», «Бердах», «Восточный Бердах», «Сургил», «Северный Арал», «Западный Арал», «Арслан», «Куйи Сургил», «Северный Бердах», «Кушкаир» и др.

Открытые месторождения углеводородов способствовали наращиванию сырьевой базы страны. Одним из уникальных проектов стал Устюртский газохимический комплекс, построенный на сырьевой базе крупного месторождения «Сургил».

Специалисты ERIELL Group ведут совместную работу по освоению месторождений с Устюртским газодобывающим управлением в рамках проекта с АО «Узбекнефтегаз».

O‘zbekistonning 5 ta neft-gazga boy hududlari: Ustyurt neft-gazga boy hudud

Hozirgi kunda O‘zbekistonda 5 ta neft-gazga boy: Ustyurt, Buxoro-Xiva, Hisor, Surxondaryo va Farg‘ona hududlari ajratib ko‘rsatilgan. Ustyurt neft-gaz hududi O‘zbekistondagi eng yirik hududlardan biri hisoblanadi. U 1964 yilda ochilgan, uning istiqbolli yer maydoni 105,1 ming km²ni tashkil etadi.

Ustyurt hududi O‘zbekiston, Qozog‘iston va Turkmaniston chegaralarida joylashgan. O‘zbekistonning Ustyurt hududi chegarasida bir-biridan farq qiluvchi uchta turli landshaft ajratilgan: Ustyurt platosi, Janubiy Orolbo‘yi va Orol dengizi. Ustyurt platosining geografik yoshi taxminan 21-23 million yiy deb hisoblangan.

Ustyurt hududini o‘rganishdagi ilk ilmiy tadqiqotlar XIX asr boshlangan. Hududni batafsil o‘rganish tuzilgan geologik xarita natijalariga ko‘ra 1959-1997 yillarda olib borilgan geologik suratga olishlar bilan bog‘liq bo‘lgan.

Neft va konlarini qidirish maqsadida Ustyurt viloyati xududini o‘rganish shartli ravishda uch davrga: 1991-yilgacha, 1991 yildan 2006 yilgacha, 2006 yildan 2022 yilgacha bo‘lingan.

Ustyurt havzasi egallagan maydoni va cho‘kindi to‘planish hajmi, shuningdek, uglevodorodlarning boshlang‘ich potensial resurslarning kattaligi bo‘yicha mega havza kabi tasniflanadi. Bu hududda olib borilgan jiddiy keng ko‘lamli geologik-qidiruv ishlari «Ko‘kchaloq», «Qorachaloq», «Berdax», «Sharqiy Berdax», «Surgil», «Shimoliy Orol», «G‘arbiy Orol», «Arslon», «Quyi Surgil», «Shimoliy Berdax», «Qo‘shkayir» va boshqa shunday yangi konlarning ochilishiga olib keldi.

Uglevodorod konlarining ochilishi mamlakatning hom-ashyo bazasini barpo etishga xizmat qildi. “Surgil” yirik kon hom-ashyo bazasida qurilgan Ustyurt gaz kimyo majmuasi noyob loyihalardan biri bo‘ldi.

ERIELL Group mutaxassislari Ustyurt gaz qazib olish boshqarmasi bilan konlarni o‘zlashtirish bo‘yicha «O‘zbekneftegaz» AJ loyihasi doirasida hamkorlikda ish olib boradi.