December 7, 2023

Углеводороды в нашей жизни: толуол

Углеводороды в нашей жизни: толуол

В мире насчитывается невероятное количество продукции и товаров, произведенных из нефти. Практически все, что нас окружает в повседневности так или иначе содержит элементы углеводородов. Сегодня в нашей постоянной рубрике мы расскажем о толуоле, также известном как метилбензол или фенилметан. Это бесцветная жидкость с молекулярной формулой C7H8 и характерным сладковатым и резким запахом. Толуол относится к органическим соединениям, входящим в группу ароматических углеводородов.

Толуол преимущественно используется в качестве растворителя благодаря своим уникальным свойствам. Он легковоспламеняющийся и горит желтым с коптящим пламенем. Этот углеводород не растворяется в воде, не реагирует с кислотами и основаниями, но легко соединяется с другими веществами.

Интересно, что впервые это соединение было открыто французским химиком П. Пеллетье в 1835 году, когда он получил толуол из смолы сосны. Через три года химик А. Девиль выделил его из бальзама – смолы африканского дерева, растущего в окрестностях города Толу в Колумбии.

Благодаря своим химическим свойствам толуол нашел применение в различных областях – в производстве лакокрасочных изделий, пластмасс, шин, уплотнителей, а также в лабораториях.

Uglevodorodlar bizning hayotimizda: toluol
Dunyoda neftdan juda ko’p miqdorda mahsulot va tovarlar tayyorlanadi. Kundalik hayotimizni o’rab turgan deyarli barcha narsalar qandaydir tarzda uglevodorodlar elementlaridan tashkil topadi. Bugun biz doimiy ruknimizda sizlarga metilbenzol yoki fenilmetan sifatida ma’lum bo’lgan toluol haqida so’zlab beramiz. Bu C7H8 molekulyar formulasiga ega bo’lgan rangsiz suyuqlik bo’lib, o’ziga xos shirin va o’tkir hidi bilan ajralib turadi. Toluol aromatik uglevodorodlar guruhiga kiruvchi organic birikmalarga taaluqlidir.

Toluol o’zining noyob xususiyatlari tufayli ko’pincha erituvchi sifatida ishlatiladi. U tez o’t oluvchi va tutagan holda sariq alanga bo’lib yonadi. Bu uglevodorod suvda erimaydi, kislotalar hamda asoslar bilan reaksiyaga kirishmaydi, lekin boshqa moddalar bilan oson birikadi.

Qizig’I shundaki, bu birikma ilk bor 1835 yilda Fransuz kimyogari P.Pelletye tomonidan u qatrondan qarag’ay olganida kashf etilgan edi. Uch yil o’tib, kimyogar A.Devil uni Kolumbiyadagi Tolu shahri atrofida o’sadigan afrika daraxtining qatronidan ajratib oladi.

O’zining kimyoviy xususiyatlari tufayli toluol turli sohalarda –lok va bo’yoq mahsulotlari, plastmassa, shina, zichlagichlar ishlab chiqarishda, shuningdek laboratoriyalarda qo’llaniladi.