September 19, 2022

Эксклюзивные издания по истории Узбекистана

Эксклюзивные издания по истории Узбекистана

К саммиту ШОС-2022 выпущен эксклюзивный подарочный набор книг по истории Узбекистана. Проект реализован Самаркандским международным технологическим университетом при поддержке ERIELL Group. Издания опубликованы на узбекском, английском, русском и китайском языках.

В коллекцию книг вошли издания «Зиджа Улугбека. Новые Гурагановы астрономические таблицы», «Великий шелковый путь. Древность и раннее средневековье» автора Э. Ртвеладзе, полноформатный альбом миниатюр «Венец поэту».

Книга «Зиджа Улугбека. Новые Гурагановы астрономические таблицы» занимает особое место в коллекции. Этот труд создан в самаркандской обсерватории под руководством великого ученого-астронома XV века Мирзо Улугбека. Узбекский и русский переводы книги, в том числе и комментарии к изданию, подготовил профессор Ашраф Ахмедов.

Кроме того, в свет вышел энциклопедический труд известного ученого-историка Э. Ртвеладзе «Великий шелковый путь. Древность и раннее средневековье». Как отметил ректор Самаркандского международного технологического университета Юсуф Абдуллаев, «книга посвящена зарождению и ранней истории Великого шелкового пути как разветвленной системе торговых путей, соединявших страны Евразии от Китая до Западной Европы».

Также в подарочном наборе из собрания Института востоковедения Академии наук Узбекистана имеется эксклюзивный альбом миниатюр и художественно оформленных рукописей произведений Алишера Навои, получивший название «Венец поэту». Вводная статья, подбор и описание иллюстраций подготовлены искусствоведом З. Рахимовой.

Стоит отметить, что кроме данного подарочного набора планируется выпуск этих изданий в массовый тираж для широкого круга читателей.

O‘zbekiston tarixiga oid eksklyuziv nashrlar

ShHT-2022 sammiti uchun O‘zbekiston tarixiga oid kitoblardan iborat eksklyuziv sovg‘a to‘plami nashr qilindi. Loyiha Samarqand xalqaro texnologiya universiteti tomonidan ERIELL Group ko‘magida amalga oshirildi. Nashrlar o‘zbek, ingliz, rus va xitoy tillarida chop etilgan.

Kitoblar to‘plamiga «Ulug‘bek zijjisi. Ko‘ragoniy yangi astronomik jadvali”, muallif E. Rtveladze tomonidan yozilgan “Buyuk ipak yo‘li. Antik davr va ilk o‘rta asrlar” asari, “Shoir toji” to‘liq metrajli miniatyura al'bomlari kiritilgan.

«Ulug‘bek zijjisi. Ko‘ragoniy yangi astronomik jadvali” to‘plamida alohida o‘rin tutadi. Bu asar Samarqand rasadxonasida XV asrning buyuk astronomi Mirzo Ulug‘bek rahbarligida yaratilgan. Kitobning o‘zbek va rus tillariga tarjimalari, jumladan, nashrga sharhlar professor Ashraf Axmedov tomonidan tayyorlandi.

Bundan tashqari, mashhur tarixchi olim E. Rtveladzening “Buyuk ipak yo‘li. Antik davr va ilk o‘rta asrlar” nomli ensiklopedik kitobi chiqarildi. Samarqand xalqaro texnologiya universiteti rektori Yusuf Abdullaev ta'kidlaganidek, kitob Yevroosiyo mamlakatlarini Xitoydan G‘arbiy Yevropaga bog‘lagan savdo yo‘llarining keng tizimi sifatida Buyuk Ipak yo‘lining kelib chiqishi va ilk tarixiga bag‘ishlangan.

Shuningdek, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti fondidan olingan sovg‘a to‘plamida “Shoir toji” deb atalgan Alisher Navoiy asarlarining miniatyura va badiiy bezakli qo‘lyozmalaridan iborat esklyuziv al'bom mavjud. Kirish maqolasi, illyustratsiyalarning tanlanishi va tavsifi san'atshunos Z.Raximova tomonidan tayyorlangan.

Shuni ta'kidlash kerakki, mazkur sovg‘a to‘plamidan tashqari, ushbu nashrlarni keng doiradagi kitobxonlar uchun ommaviy nusxada chiqarish rejalashtirilgan.