February 9

Новое достижение Сурхандарьинской экспедиции

Новое достижение Сурхандарьинской экспедиции

На месторождении «Мустакилликнинг 25 йиллиги» специалисты Сурхандарьинской экспедиции достигли впечатляющих результатов бурения по продуктивному горизонту. Впервые за всю историю месторождения были проведены опытные работы по включению в компоновку нижней части бурильной колонны (КНБК) при бурении по продуктивному горизонту технического элемента – винтового забойного двигателя (ВЗД).

По заранее разработанному плану было произведено опробование работы оборудования на различных режимах, и выбран наиболее оптимальный для существующих условий.

В результате, в тех же интервалах бурения была получена механическая скорость проходки, в 3-4 раза превышающая скорость бурения при использовании роторных КНБК.

Увеличение механической скорости бурения, в свою очередь, значительно сокращает сроки строительства скважины в целом.

Крайне сложные для такого типа оборудования геологические условия, в которых проводились испытания (глубина более 3500 м, температура свыше 130 °C, удельный вес бурового раствора более 2,0 г/см³ со значительным содержанием баритового утяжелителя, высокое содержание СО2 и Н2S в пластовом флюиде) говорят об открывшихся перспективах и высоком потенциале использования ВЗД (турбобура) в аналогичных условиях, для существенного улучшения технико-экономических показателей производства.

Такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе и стремлению руководителей, инженерно-технического персонала проекта М-25 и специалистов РПО Карши к оптимизации процесса строительства скважин.

Surxondaryo ekspeditsiyasining yangi muvaffaqiyati

“Mustaqillikning 25 yilligi” konida Surxondaryo ekspeditsiyasi mutaxassislari mahsuldor qatlamni burg’ulash bo’yicha ajoyib natijalarga erishdi. Konning butun tarixida ilk bor mahsuldor qatlamni burg’ulash vaqtida Burg’ulash ustunining quyi qismi kompanovkasiga texnik element-vintli quduq dvigatelini (VQD) qo’shish bo’yicha ishlar olib borildi.

Oldindan ishlab chiqilgan rejaga ko’ra, uskunani turli xil rejimlarda sinab ko’rish ishlari o’tkazilib, mavjud sharoitlar uchun eng qulay bo’lgan usul tanlandi.

Natijada, burg’ulashning o’sha intevallarida rotor BUTKdan foydalanganda burg’ulash tezligidan 3-4 barobarga oshib ketadigan kovlab borishning mexanik tezligi olindi.

Burg’ulash mexanik tezligining oshishi o’z navbatida umumiy quduq qurilishi mudatlarini sezilarli darajada qisqartiradi.

Bunday turdagi uskuna uchun nihoyatda murakkab bo’lgan sinovlar o’tkazilgan (chuqurlik 3500 metrdan ortiq, harorat  130 °C dan yuqori, sezilarli darajadagi barit og’irlashtiruvchi qo’shilgan 2,0 g/sm3 ko’p bo’lgan burg’ulash  eritmasining solishtirma og’irligi, qatlam flyuididagi СО2 va Н2S yuqori bo’lishi) geologik sharoitlar ishlab chiqarishning texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlarining jiddiy ravishda yaxshilash uchun analog sharoitlarda VQD (turbobur) dan foydalanishning istiqbollari va yuqori imkoniyatlari haqida gapiradi.

Bunday natijaga M-25 loyihasining rahbarlari, muhandis-texnik xodimlari hamda Qarshi RPO mutaxassislarining quduq qurilish jarayonini muqobillashtirish borasidagi say-harakatlari va inrilishlari tufayli erishildi.