September 15, 2023

PROБезопасность: Инструктаж «Периодический»

PROБезопасность: Инструктаж «Периодический»

PROБезопасность продолжает ознакомление с различными формами инструктажа. Сегодня рассмотрим элементарное понятие о периодическом инструктаже, так же известном как «повторный», «очередной» или «плановый».

Независимо от квалификации и стажа работы по профессии, сотрудники на производстве не реже чем каждые 3 месяца работы должны проходить инструктаж по охране труда.
Задачей регулярного инструктажа является обновление и пополнение знаний работника в течение определенного периода, касающихся безопасного выполнения основных и других, наиболее часто выполняемых задач.

Периодический инструктаж может быть индивидуальным или групповым (по однородным профессиям и отдельным видам работ) и проводиться по программам в форме беседы, с подробным разбором конкретных примеров из практики компании.

Рабочие, не проинструктированные по каким-либо причинам (отпуск, болезнь, командировка и т. п.) в установленное время, должны пройти инструктаж в день выхода на работу.
О проведении периодического инструктажа обязательно делается запись в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, а также в личные карты рабочего персонала под роспись.

Выход на работу на производственный объект без прохождения периодического инструктажа запрещается.

PROXavfsizlik: “Davriy” instruktaj

PROXavfsizlik turli shakldagi instruktajlar bilan tanishtirishda davom etadi. Bugun biz “takroriy”, “navbatdagi” yoki “rejali” nomlari bilan ma’lum bo’lgan davriy instruktaj haqidagi tushunchani ko'rib chiqamiz.

Kasbdagi malaka va ish tajribasidan qat’iy nazar ishlab chiqarishdagi xodimlar kamida 3 oyda bir marta mehnatni muhofaza qilish bo’yicha instruktajdan o’tishlari kerak bo’ladi.

Muntazam instruktajning vazifasi xodimning ma’lum bir vaqt mobaynida asosiy va boshqa tez-tez bajariladigan vazifalarini xavfsiz bajarishga taalluqli bo’lgan bilimlarini yangilash va to’ldirib borish hisoblanadi.

Davriy instruktaj individual yoki jamoaviy (bir xil kasb yoki muayyan ish turlari bo’yicha) bo’lib, kompaniya amaliyotidagi aniq misollarni batafsil ko’rib chiqish yo’li bilan suhbat ko’rinishidagi dasturlar bo’yicha o’tkaziladi.

Belgilangan vaqtda qandaydir sabab bilan (ta’til, kasallik, xizmat safari va boshqalar) ko’rsatma olmagan ishchilar ishga chiqadigan kunda instruktajdan o’tishlari lozimdir.

Davriy instruktaj o’tkazilganligi haqidagi yozuvlar ish joyidagi instruktajlarni ro’yxatga olish jurnalida, shuningdek, ishchi xodimning shaxsiy kartasida imzo ostida albatta qayd etilishi kerak.

Ishlab chiqarish ob’yektiga davriy instruktajdan o’tmasdan ishga chiqish man etiladi.