January 6, 2023

Завершен очередной курс «Финансовый учет по МСФО»

Завершен очередной курс «Финансовый учет по МСФО»

20 специалистов финансовой службы ERIELL Group завершили в декабре 60-часовое обучение по программе «Финансовый учет по Международным стандартам финансовой отчетности (МФСО)». Оно проходило с 20 августа по 24 декабря 2022 года в Корпоративном учебном центре ERIELL prof education.

В повышении квалификации по этому курсу принимали также участие специалисты компаний-партнёров Enter Engineering и Gazli Gas Storag.

В качестве модератора был приглашён квалифицированный тренер Л. Мирзахмедова, владеющая международными сертификатами в сфере бухгалтерского и финансового учета ACCA DipIFR (rus) и CIPA.

Обучение было организовано без отрыва от производства в формате интенсивных занятий один раз в неделю по субботам. При этом в ходе всего периода модератор при необходимости оказывал поддержку слушателям.

Цель учебного курса – обеспечение условий для ускоренного перехода финансовых служб компаний на международные стандарты финансовой отчетности в соответствии с требованиями постановления Президента Республики Узбекистан от 24.02.2020 г. № 4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».

Часть слушателей зарегистрировались на прохождение внешнего экзамена по данной дисциплине. При успешной сдаче это станет началом для получения международных и национальных профессиональных сертификатов.

Отметим, что за последние 2,5 года в НОУ ERIELL prof education по программе МСФО прошли обучение 7 потоков слушателей.

“XMHS bo‘yicha moliyaviy hisobot” ning navbatdagi kursi yakunlandi

ERIELL Group kompaniyasining 20 nafar moliyaviy xizmat mutaxassislari dekabr oyida “Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS) bo‘yicha moliyaviy hisobot” dasturi bo‘yicha 60-soatlik ta'limni tamomladilar. U 2022 yil 20 avgustdan 24 dekabrgacha ERIELL prof education korporativ o‘quv markazida bo‘lib o‘tdi.

Mazkur kurs doirasidagi malaka oshirishda Enter Engineering va Gazli Gas Storag hamkor kompaniyalar mutaxassislari ham ishtirok etdi. Moderator sifatida ACCA DipIFR (rus) va CIPA buxgalteriya va moliya hisobi sohasida xalqaro sertifikatlarga ega bo‘lgan malakali murabbiy L. Mirzaxmedova taklif etildi. O‘qitish ishlab chiqarishdan ajralmagan holda haftada bir marta har shanba kunlari intensiv mashg‘ulotlar shaklida tashkil etildi. Bunda butun davr mobaynida moderator zarurat bo‘lganda tinglovchilarga ko‘mak berdi.

O‘quv kursining maqsadi–O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24-fevraldagi 4611-sonli “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tabirlar to‘g‘risida”qarori talablariga muvofiq, kompaniyalarning moliyaviy xizmatlarini xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o‘tishni jadallashtirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlashdan iborat. Tinglovchilarning bir qismi mazkur fan bo‘yicha sirtqi imtihondan o‘tishga ro‘yxatdan o‘tdi. Muvaffaiyatli topshirish-bu xalqaro va milliy kasbiy sertifikatlarni olishdagi ilk qadam bo‘ladi.

So‘nggi 2,5 yil ichida ERIELL prof education NTMda XMHS dasturi bo‘yicha tinglovchilarning 7 oqimi tahsil olganini eslatib o‘tamiz.