October 8, 2023

Интересное в отрасли. Фракции нефти

Интересное в отрасли. Фракции нефти

Задумывались ли вы, сколько этапов проходит нефть, чтобы из нее получился тот или иной конечный продукт?

Для начала из черного золота убирают воду и другие сопутствующие компоненты. Далее, чтобы нефть разделилась на фракции, ее нужно нагреть до 360 градусов Цельсия. И здесь важно соблюдать баланс - если перегреть, нефть начнет разлагаться на газообразные и твердые продукты, что может привести к поломке оборудования, а количество светлых углеводородов значительно снизится.

При нагреве до определенной температуры нефть делится на следующие фракции:

• Бензиновая – отделяется при нагреве от 28 до 150°С.
• Керосиновая находится в диапазоне нагрева от 20 до 300°С.
• Дизельная появляется на отметке от 200 до 360°С.
• Вакуумный газойль образуется между 360 и 490°С.
• Гудрон же отделяется на отметке выше 490°С.

Sohadan qiziqarli ma'lumotlar. Neft fraksiyalari

U yoki bu yakuniy mahsulotni olish uchun neft necha bosqichdan o'tishini hech o'ylab ko'rganmisiz?

Boshlanishiga qora oltindan suv va u bilan birga keladigan boshqa komponentlar chiqariladi. Keyinchalik, neftning fraksiyalarga bo'linishi uchun uni 360 darajagacha qizdirish kerak. Bu yerda muvozanatni saqlash muhim — agar u haddan tashqari qizib ketgan bo'lsa, neft gazsimon va qattiq mahsulotlarga ajrala boshlaydi, bu esa uskunaning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin va yengil uglevodorodlar miqdori sezilarli darajada kamayadi.

Ma'lum bir haroratgacha qizdirilganda neft quyidagi fraksiyalarga bo'linadi:

• Benzin — 28°C'dan 150°C'gacha qizdirilganda ajratiladi.
• Kerosin — 20°C'dan 300°C'gacha bo'lgan harorat oralig'ida.
• Dizel — 200°C'dan 360°C'gacha.
• Vakuumli gazoyl — 360°C'dan 490°C'gacha bo'lgan haroratda hosil bo'ladi.
• Gudron — 490°C'dan yuqori darajalarda ajraladi.