March 6

ERIELL Group: Школа руководителя для грамотного управления персоналом

ERIELL Group: Школа руководителя для грамотного управления персоналом

В ERIELL Group стартовал цикл тренингов для руководящего звена и топ-менеджмента. В обучении принимают участие руководители департаментов и подразделений Группы компаний, заинтересованные в эффективной работе с кадрами, их поиске и выстраивании коммуникаций для успешного взаимодействия с коллективом.

Цикл Школ руководителя включает в себя три ступени - обучение начального, среднего и высшего звена управления. Для каждой категории разработана своя уникальная программа, включающая создание единого информационного пространства и подходов к пониманию управленческих функций, развитие управленческих знаний и умений, исключение неэффективных методов управления, выявление перспективных сотрудников для дальнейшего формирования кадровых резервов и другое.

Эти методики направлены не только на грамотный подбор персонала, но и на построение эффективной работы внутри компании. Поиск правильного сотрудника – сложная и трудоемкая задача, требующая значительных временных затрат.

Целью программы обучения в ERIELL Group является не только увеличение эффективности процесса подбора, но и формирование кадрового резерва, способного внести значительный вклад в развитие компании в будущем.

В современном бизнесе все чаще обращают внимание на роль команды при оценке инвестиционных рисков и определении рыночной стоимости компании. Статьи по этой теме подчеркивают, что в некоторых случаях анализируются только топ-менеджеры, в других – вся команда.

“ERIELL Group поставила амбициозную цель - синхронизацию управленческого обучения в соответствии с лучшими международными практиками. Мы запустили три управленческих трека - Школу руководителя, Школу лидера и Школу директора, направленных на обучение лучшим практикам в области управления командой и управления исполнением. Каждый курс состоит из 10 модулей, которые поэтапно раскрывают инструменты, необходимые руководителю.
Эти методики направлены не только на грамотный подбор персонала, но и на построение эффективной работы внутри компаний”, - отмечает Климкин Михаил Александрович, Руководитель управления обучения и развития персонала.

Целью программы обучения является не только увеличение эффективности процесса подбора, но и формирование кадрового резерва, способного внести значительный вклад в развитие Группы компаний в будущем.

ERIELL Group: Xodimlarni tog’ri boshqarish uchun rahbarlar maktabi

ERIELL Groupda boshqaruv bo’g’ini va top-menejment xodimlari uchun treninglar sikli boshlandi. Mazkur o’quv kursida kadrlar bilan samarali ishlash, ularni izlash hamda jamoa bilan muvaffaqiyatli harakat qilish uchun aloqa o’rnatishdan manfaatdor bo’lgan Kompaniyalar guruhining departament va bo’limlari rahbarlari ishtirok etdi.

Rahbarlar maktabi sikli 3 ta bosqichni– boshqaruvning boshlang’ich, o’rta va oliy bo’g’inlarini o’z ichiga oladi. Har bir toifa uchun yagona axborot makoni va boshqarish vazifalarini anglash, boshqarish bilimlari va qobiliyatlarini rivojlantirish, samarasiz boshqaruv usullarini istisno qilish, kelgusida kadrlar zaxirasini shakllantirish uchun kelajagi bor xodimlarni aniqlash kabi yondashuvlarni yaratishdan iborat bo’lgan shaxsiy noyob dasturi ishlab chiqilgan.

Zamonaviy biznesda investitsiya xavflarini baholash va kompaniyaning bozor qiymatini aniqlashda jamoa ro’liga ko’p e’tibor qaratilmoqda. Ushbu mavzudagi maqolalarda ayrim holatlardagina top-menejerlar, qolganlarida esa – butun jamoa tahlil qilinishi ta’kidlanadi.

“ERIELL Group o’z oldiga eng yaxshi xalqaro amaliyotlarga muvofiq, boshqaruv ta’limini sinxronlashdek maqsadni qo’ydi. Biz jamoa boshqaruvi va ijro boshqaruvi sohasida eng yaxshi amaliyotlar asosida o’qitishga qaratilgan 3 ta boshqaruv treki- rahbarlar maktabi, yetakchilar maktabi va direktorlar maktabini ishga tushirdik.
Har bir kurs 10 ta moduldan tashkil topgan bo’lib, unda rahbar uchun zarur bo’lgan vositalar bosqichma-bosqich ma’lum qilinadi. Ushbu usullar nafaqat xodimlarni tog’ri tanlash, balki kompaniya ichida samarali faoliyat olib borishga ham yo’naltirilgan”, - deydi Ta’limni boshqarish va xodimlarni rivojlantirish rahbari Klimkin Mixail Aleksandrovich.

O’qitish dasturining maqsadi nafaqat saralash jarayonining samaradorligini oshirish, balki kelajakda Kompaniyalar guruhining rivojida muhim hissa qo’shishga qodir bo’lgan kadrlar zaxirasini shakllantirishdan iborat.