February 12

#PROБезопасность: Классификация пожаров

#PROБезопасность: Классификация пожаров

В постоянной рубрике #PROБезопасность рассказываем о разновидностях пожаров. Но для начала немного терминологии. Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. В основе пожара – процесс горения.

Горение же – это сложный физико-химический процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания, сопровождающийся интенсивным выделением тепла. Светящаяся зона называется фронтом пламени или просто пламенем.

Все помещения в независимости от того, бытовые они, офисные или производственные, делятся на следующие категории пожаровзрывоопасности:

-Категория «А»: пожаровзрывоопасная. Это помещения, содержащие горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, с температурой вспышки не более 28 °С, которые могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси;

-Категория «Б»: взрывопожароопасная. Помещения, содержащие горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости, с температурой вспышки не более 28 °С, которые могут образовывать взрывоопасные парогазо-воздушные смеси, при воспламенении которых возникает взрыва превышающий 5 кПа;

-Категория «В»: пожароопасные. Содержат горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть;

-Категория «Г» - помещения, в которых находятся негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени;

-Категория «Д» - это помещения с негорючими веществами и материалами в холодном состоянии.

#PROXavfsizlik: yong'inlar tasnifi

Doimiy #PROXavfsizlik ruknimizda yong’in turlari haqida gapirib beramiz. Lekin turlari haqida gapirishdan oldin unga bir oz tushuncha berib o’tsak. Yong’in – bu odamlarning hayoti va sog’lig’i, mol-mulkiga moddiy zarar yetkazuvchi maxsus manbadan tashqarida nazorat qilib bo’lmaydigan yonishdir. Yong’in asosi – yonish jarayonidir.

Yonish bo’lsa – bu shiddatli issiqlik chiqishi bilan birga sodir bo’luvchi, asos bo’lgan moddalarning yonish mahsulotlariga aylanishining murakkab fizik-kimyoviy jarayonidir. Yonayotgan hudud alanga fronti yoki oddiygina alanga deb ataladi.

Barcha xonalar, ular maishiy, ofis yoki ishlab chiqarish xonasi bo’lishidan qat’iy nazar yong’in va portlash xavfi bo’lgan quyidagi toifalarga bo’linadi:

-“A” toifasi: portlasb-yonish xavfi bo’lgan. Bu tez portlash xavfi bo’lgan bug’-gaz-havo aralashmalarini hosil qiluvchi, yonuvchi gazlar va chaqnash harorati 28 °С gacha bo’lgan yengil alangalanuvchi suyuqliklar bor bo’lgan xonalar;
-“B” toifa: portlab-yonish xavfi bo’lgan. Alanga olganda 5 kPadan oshib ketuvchi portlashni yuzaga keltiradigan, bug’-gaz-havo aralashmalarini hosil qiluvchi yonuvchi gazlar va chaqnash harorati 28°С dan yuqori bo’lgan yengil alangalanuvchi suyuqliklar bor bo’lgan xonalar;
-“V” toifa: yong’in xavfi bo’lgan. Yonuvchi va qiyin yonuvchi suyuqliklar, qattiq yonuvchi va qiyin yonuvchi moddalar hamda materiallar (jumladan, chang va tolalar), suv, havodagi kislorod bilan yoki o’zaro ta’sir qilishi natijasida faqat yonishi mumkin bo’lgan modda va materiallar ishlatiladigan xonalar;
-“G” toifa: - yonmaydigan modda va materiallar issiq, qizigan yoki erigan holatda bo’lishi va ularga ishlov berish jarayonida nur issiqligi, uchqun va alanga ajralib chiqishi kuzatiladigan, shuningdek, yonuvchi gaz, suyuqlik va qattiq moddalar faqat yoqilg’i sifatida ishlatiladigan xonalar;
-“D” toifa – yonmaydigan modda va materiallar sovuq holatda bo’ladigan xonalar.