July 5, 2021

ERIELL GROUP: основы экологической безопасности

🇷🇺 Можно выделить три основные области экобезопасности на производстве. Они являются наиболее важными и уязвимыми.

1. Охрана труда нацелена на обеспечение экологической безопасности сотрудников на их рабочих местах.

2. Экологический контроль непосредственно связан с предотвращением загрязнения и других потенциальных угроз окружающей среде.

3. Химическая безопасность определяет контроль и безопасное хранение, использование, утилизацию различных химикатов.

ERIELL Group ответственно подходит к вопросам экологической безопасности на своих объектах. Разрабатываются и обновляются по мере необходимости регламенты, памятки для сотрудников, проводятся учения и тренинги. Компания придерживается международных стандартов, заботится о благополучии окружающей среды и сохранении флоры и фауны.

🇺🇿 Ishlab chiqarish jarayonida ekologik xavfsizlikning uchta asosiy yo‘nalishi mavjud. Ular eng muhim va shu bilan birga o‘ta qaltis hisoblanadi.

1. Mehnat muhofazasi xodimlarning ish joylarida ularning ekologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan.

2. Ekologik nazorat bevosita ifloslanish va atrof-muhitga boshqa potensial xavflarning oldini olish bilan bog‘liq.

3. Kimyoviy xavfsizlik turli ximikatlarni nazorat qilish, ularning xavfsiz saqlanishi, qo‘llanilishi va utilizasiyasi qilinishini belgilab beradi.

ERIELL Group o‘z ob'ektlarida ekologik xavfsizlik masalalariga mas'uliyat bilan yondashadi. Zaruriyatga qarab xodimlar uchun reglamentlar, eslatmalar ishlab chiqilmoqda va yangilanmoqda, o‘quv mashg‘ulotlari va treninglar o‘tkazilmoqda. Kompaniya bu borada xalqaro standartlarga amal qiladi, atrof-muhit musaffoligi, o‘simlik va hayvonot olamini saqlash to‘g‘risida qayg‘uradi.