October 26, 2022

История нефти и газа Узбекистана: нефтегазовая независимость страны

История нефти и газа Узбекистана: нефтегазовая независимость страны

С обретением независимости в 1991 году Узбекистан продолжил развивать нефтегазовую промышленность. В этот период в стране особое внимание уделялось значительному увеличению производства нефтепродуктов.

Обеспечение нефтяной и газовой независимости Узбекистана было признано одной из основных задач. Так, В 1992 году образован Узбекский государственный концерн нефтяной и газовой промышленности «Узбекнефтегаз». В 1998 году концерн преобразован в Национальную холдинговую компанию «Узбекнефтегаз». Компания, установив связи с ведущими компаниями развитых стран, в период с 1995 по 2000 год удалось привлечь в эту отрасль иностранные инвестиции.

В результате в стране расширены и оснащены новыми техническими средствами предприятия, добывающие газ, нефть и газовый конденсат в разных регионах республики: в Устюртском, Бухаро-Хивинском, Сурхандарьинском, Ферганском, юго-западном Гиссаре.

В 1996 году принято решение о строительстве Шуртанского геохимического комплекса в Кашкадарьинской области на базе газоконденсатных месторождений «Шуртан». Годом позднее введен в эксплуатацию Бухарский нефтеперерабатывающий завод.

К 1997 году в республике было произведено нефтепродуктов в несколько раз больше, по сравнению с 1990 годом. Их закупка за рубежом прекратилась. Таким образом, Узбекистан добился нефтяной и газовой независимости, преобразовавшись из страны, закупающей нефтепродукты за рубежом, в государство, продающее их.

O‘zbekiston neft va gaz tarixi: mamlakatning neft -gaz mustaqilligi

O‘zbekiston 1991 yilda mustaqillikka erishishi bilan neft-gaz sanoatini rivojlantirishda davom etdi. Bu davrda mamlakatda neft' mahsulotlarini ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshirishga alohida e'tibor qaratildi.

O‘zbekistonning neft va gaz mustaqilligini ta'minlash asosiy vazifalardan biri sifatida e'tirof etildi. Shunday qilib, 1992 yilda O‘zbekiston Davlat neft' va gaz sanoati konserni «O‘zbekneftgaz» tashkil etildi. 1998 yilda konsern «O‘zbekneftgaz» Milliy xolding kompaniyasiga aylantirildi. Rivojlangan mamlakatlarning yetakchi kompaniyalari bilan aloqa o‘rnatgan kompaniya 1995-2000 yillarda ushbu sohaga xorijiy investisiyalarni jalb qilishga erishdi.

Natijada mamlakatda Respublikaning turli hududlarida: Ustyurt, Buxoro-Xiva, Surxondaryo, Farg‘ona, janubi-g‘arbiy Hisor tog‘ tizmalarida gaz, neft' va gaz kondensati qazib oluvchi korxonalar kengaytirildi va yangi texnika vositalari bilan jihozlandi.

1996 yilda Qashqadaryo viloyatida «Sho‘rtan» gaz-kondensati koni asosidagi Sho‘rtan geokimyoviy majmuasini qurish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. Oradan bir yil o‘tib Buxoro neftni qayta ishlash zavodi ishga tushirildi.

1997 yilga kelib Respublikada 1990 yilga nisbatan bir necha barobar ko‘p neft mahsulotlari ishlab chiqarildi. Ularni xorijdan sotib olish to‘xtatildi. Shu tariqa O‘zbekiston neft' va gaz mustaqilligiga erishdi, xorijdan neft' mahsulotlarini sotib oluvchi mamlakatdan ularni sotuvchi davlatga aylandi.