November 7, 2022

ERIELL prof education: Курс на повышение квалификации

ERIELL prof education: Курс на повышение квалификации

Корпоративный образовательный центр ERIELL prof education с успехом продолжает курсы с целью повышения квалификации специалистов различных компаний ERIELL Group.

Так, в эти дни в ташкентском центре курс «Основы управления проектами» проходят 14 сотрудников ERIELL Well Solution.

Обучение специалисты Департамента управления проектами (ДПУ) будут проходить до 26 ноября без отрыва от производства в вечернее время.

В ходе обучающего курса участники ознакомятся с такими темами, как «Современное состояние и перспективы развития проектного управления в Республике Узбекистан», «Формирование понятийного пространства проектного управления на базе стандарта ANSI PMI PMBOK GUIDE 2017», «Инвестиции и разработка инвестиционных стратегий», «Управление интеграцией проекта» и другими.

В ходе обучения предусмотрены интерактивные занятия, в том числе проведение деловых игр на такие темы, как «Построение Диаграммы Ганта и расчет критического пути проекта», «Разработка бизнес-кейс проекта».

Участники повысят квалификацию по разработке производственного плана и учету затрат на реализацию проекта, диагностике и управлению рисками на различных стадиях управления проектами.

В качестве тренеров привлечены профессионалы проектной сферы. В их числе М. Хамидулин, профессор кафедры «Менеджмент» Академии государственного управления (АГУ) при Президенте Республики Узбекистан, Л. Иногамова, доцент АГУ, И. Бурнашев, директор компании Information Prozessing PE по внедрению ISO.

ERIELL prof education: Malaka oshirish kurslari

ERIELL prof education korporativ o‘quv markazi ERIELL Groupning turli kompaniyalari mutaxassislari malakasini oshirish maqsadida o‘quv kurslarini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.

Shu kunlarda Toshkent shahridagi markazda ERIELL Well Solutionning 14 nafar xodimi «Loyihalarni boshqarish asoslari» kursida tahsil olmoqda.

Loyihalarni boshqarish departamenti (LBD) mutaxassislari o‘qishni 26 noyabrga qadar ishlab chiqarish jarayonidan uzilmagan holda davom ettiradi.

O‘quv kursi davomida ishtirokchilar «O‘zbekiston Respublikasida loyiha boshqaruvini rivojlantirishning joriy holati va istiqbollari», «ANSI PMI PMBOK GUIDE 2017 standarti asosida loyiha boshqaruvining tushunchaviy makonini shakllantirish», «Investisiyalar va investisiyaviy strategiyalarni ishlab chiqish», «Loyiha integratsiyasini boshqarish» va boshqa mavzular bilan tanishadi.

O‘quv kursi davomida interaktiv mashg‘ulotlar, jumladan «Gant Diagrammasini tuzish va loyihaning nozik jihatlarini hisob-kitob qilish», «Loyihaning biznes-keysini ishlab chiqish» kabi mavzularda ishbilarmonlik o‘yinlarini o‘tkazish ko‘zda tutilgan.

Ishtirokchilar ishlab chiqarish rejasini ishlab chiqish va loyihani amalga oshirish bilan bog‘liq harajatlarni hisob-kitob qilish, loyiha boshqaruvining turli bosqichlaridagi tavakkalchiliklar diagnostikasi va ularni boshqarish bo‘yicha malaka oshiradi.

Trenerlar sifatida loyihalash sohasining professionallari jalb etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi (DBA) «Menejment» kafedrasi professori M.Xamidulin, DBA dosenti L. Inog‘omova, ISOni joriy etish bo‘yicha Information Prozessing PE kompaniyasi direktori I.Burnashevlar shular jumlasidan.