August 10, 2022

Как использовали природный газ в Древнем Хорезме

Как использовали природный газ в Древнем Хорезме

С природным газом человечество сталкивалось с древнейших времен. Интересно, что источники упоминают в этом отношении и Древний Хорезм - исторический регион Центральной Азии с VIII в. до н. э.

Выходя под давлением по трещинам из-под земли, газ нередко воспламенялся, и это явление получило название «вечные огни». Во времена зороастризма такие природные факелы были почитаемы.

Это объясняется тем, что зороастрийцы были огнепоклонниками и, в том числе, для проведения обрядов строили огненные алтари.

Поэтому многие учёные считают, что зороастрийцы открыли свойства горючего газа и издревле почитали естественные факелы на месте стихийных выходов газа на поверхность.

Наибольшее количество подобных явлений наблюдалось на территории современной Бухары. По легенде, описанной в средневековых источниках (в том числе «История Бухары» Абубакра Наршахи), город был воздвигнут на священном холме древними зороастрийцами на могиле святого Сиявуша, который упоминался в Авесте.

Добавим, что многие учёные-исследователи считают Центральную Азию и, в частности, Древний Хорезм родиной зороастризма. Заратустра (основатель зороастризма) жил приблизительно в I-ой половине VI тыс. до н.э. По записям, сохранившимся на страницах священной книги Авеста, Древний Хорезм представлял собой большое государство со своей культурой.

Qadimgi Xorazmda tabiiy gazdan qanday foydalanilgan

Insoniyat tabiiy gazdan qadim zamonlardan beri foydalanib kelmoqda. Qizig‘i shundaki, manbalarda bu borada O‘rta Osiyoning eramizdan avvalgi VIII asrdagi tarixiy hududi bo‘lgan Qadimgi Xorazm ham tilga olinadi.

Yerdagi yoriqlar orqali bosim ostida chiqiqan va yonib turgan va bu hodisa "mangu olov" deb nomlangan. Zardushtiylik davrida bunday tabiiy mash’alalar e’zozlangan.

Zardushtiylarning olovga e'tiqod qilganliklari sababli va marosimlar uchun olovli qurbongohlar qurishlari bilan izohlanadi.

Shu sababli, ko'plab olimlarning ta'kidlashicha, zardushtiylar yonuvchi gazning xususiyatlarini kashf etgan va gazning yer yuzasiga chiqishi natijasida hosil bo'lgan tabiiy mash'allarni e'zozlagan.

Bunday hodisalarning ko'pincha hozirgi Buxoro hududida kuzatilgan. Oʻrta asr manbalarida (jumladan, Abubakr Narshaxiyning “Buxoro tarixi” asarida) tasvirlangan afsonaga koʻra, shahar “Avesto”da tilga olingan Siyovush qabri ustiga qadimgi zardushtiylar tomonidan qurilgan.

Yana shuni qo‘shimcha qilish mumkinki, ko‘plab olim-tadqiqotchilar O‘rta Osiyoni, xususan, Qadimgi Xorazmni zardushtiylik dinining vatani deb biladi. Zardusht (zardushtiylik asoschisi) miloddan avvalgi VI ming yillikning birinchi yarmida yashagan. Muqaddas “Avesto” kitobi sahifalarida saqlangan ma’lumotlarga ko‘ra, Qadimgi Xorazm o‘z madaniyatiga ega yirik davlat bo‘lgan.