December 14, 2023

Инновации в бурении на «Мустакиллик 25 йиллиги»

Инновации в бурении на «Мустакиллик 25 йиллиги»

На месторождении «Мустакилликнинг 25 йиллиги» в Сурхандарьинской области специалисты Сурхандарьинской экспедиции и централизованной службы ННБ ERIELL Group впервые провели работы по бурению наклонно-направленной части ствола в продуктивных горизонтах XV и XVа под эксплуатационный хвостовик диаметром 114 мм.

Бурение в этих горизонтах в ранее пробуренных скважинах осуществлялось без использования навигационной компоновки низа бурильной колонны (КНБК) и с естественной интенсивностью падения зенитного угла из-за геологических осложнений, таких как поглощение бурового раствора, газонефтеводопроявления и дифференциальные прихваты.

Слаженная работа специалистов ERIELL Group и грамотное планирование деятельности на месте позволили успешно пробурить наклонно-направленный участок ствола скважины с использованием навигационной КНБК в XV продуктивном горизонте. Затем было проведено дополнительное бурение с использованием роторной КНБК в XVa продуктивном горизонте.

Благодаря опыту бурения на этом месторождении удалось правильно предсказать тенденции при использовании роторных КНБК. Это привело к успешному достижению конечных целей траектории бурения и созданию благоприятных условий для благоприятного завершения строительства скважины в целом.

“Mustaqillikning 25 yilligi” konini burg’ulashda innovatsiyalardan foydalanildi

Surxondaryo viloyatida joylashgan “Mustaqillikning 25 yilligi” konida ERIELL Group Surxondaryo ekspeditsiyasi va QYB markaziy xizmat mutaxassislari ilk bor diametric 114 mm bo’lgan eksplutatsion xvostovik ostidagi XV va XVI mahsuldor qatlamlarda stvolning qiya-yo’naltirilgan qismini burg’ulash bo’yicha ishlarni olib bordilar.

Ushbu gorizontlardagi avval burg’ulangan quduqlarda burg’ulash bur’ulash ustuni tubining navigatsion kompanovkasidan foydalanmasdan burg’ulash eritmasini shimish, gaz-neft-suv paydo bo’lishi va differensial zararlar kabi geologik asoratlar tufayli zenit burchagidan tushishlarning tabiiy intensivligi bilan amalga oshiriladi.

ERIELL Group mutaxassislarining tartibga solingan ishi va joylardagi faoliyatni tog’ri rejalashtirish  XV mahsuldor gorizontning BUT navigatsion kompanovkasidan foydalanib quduq stvolining qiya-yo’naltirilgan qismini muvaffaqiyatli burg’ulash imkonini berdi. Keyin esa XV mahsuldor gorizontda BUT rotor kompanovkasidan foydalanib qo’shimcha burg’ulash o’tkazildi.

Burg’ulash tajribasi tufayli ushbu konda BUT rotor kompanovkasidan foydalanishda tendensiyalarni oldindan tog’ri bashorat qilishga muvaffaq bo’ldi.  Bu burg’ulash trayektoriyasining yakuniy maqsadlariga muvaffaqiyatli erishish va umuman, quduq qurilishini ijobiy yakunlash uchun qulay sharoitlarni yaratishga olib keldi.