February 20, 2022

Работы на месторождении «Мустакилликнинг 25-йиллиги»

Работы на месторождении «Мустакилликнинг 25-йиллиги»

ERIELL Group провела очередные опытно-промышленные работы (ОПР) на месторождении «Мустакилликнинг 25-йиллиги».

Работы проводились с применением оборудования, позволяющим увеличивать механическую скорость бурения. Так, на скважине №802 месторождения «Мустакилликнинг 25-йиллиги» при бурении 406 мм секции опробована система «автобурильщик». Эта программа позволяет поддерживать заданную нагрузку на долото в режиме бурения с учётом свойств горных пород, а также обеспечивать максимальную скорость проходки в заданном диапазоне скоростей.

В настоящий момент специалисты ERIELL Group проводят анализ эффективности применения новых технологий по результатам выполненных ОПР. В дальнейшем компания рассматривает вопрос внедрения технологий на всех проектах РБЕ Средняя Азия.

«Mustaqillikning 25-yilligi» konidagi ishlar

ERIELL Group tomonidan «Mustaqillikning 25-yilligi» konida navbatdagi sinov-sanoat ishlari amalga oshirildi.

Ishlar burg‘ulashning mexanik tezligini oshirish imkonini beruvchi uskunadan foydalangan holda amalga oshirildi. Shu tariqa, «Mustaqillikning 25-yilligi» konidagi №802-sonli quduqda 406 mm lik seksiyani burg‘ulashda «avtoburg‘ulovchi" tizimi sinovdan o‘tkazildi. Mazkur dastur burg‘ulash rejimida dolotoga berilgan yuklamani tog‘ jinslari xususiyatlarini hisobga olgan holda ushlab turish, shuningdek berilgan tezliklar diapazonida kavlab borishning maksimal tezligini ta'minlash imkonini beradi.

Hozirgi vaqtda ERIELL Group mutaxassislari amalga oshirilgan SSI natijalari bo‘yicha yangi texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi tahlilini o‘tkazmoqda. Kelgusida kompaniya O‘rta Osiyo MBBning barcha loyihalarida texnologiyalarni joriy etish masalasini ko‘rib chiqmoqda.