December 2, 2022

5 нефтегазоносных регионов Узбекистана: Бухаро-Хивинский нефтегазоносный регион

5 нефтегазоносных регионов Узбекистана: Бухаро-Хивинский нефтегазоносный регион

Мы продолжаем рассказывать о нефтегазоносных регионах Узбекистана, одним из самых крупных в числе которых является Бухаро-Хивинский регион (БХР). Он в лидерах не только по добыче углеводородного сырья, но и по его ежегодному приросту.

Регион занимает юго-западную равнинную часть территории Узбекистана. Административно – это основные части Бухарской и Кашкадарьинской областей c прилегающими южными районами Навоийской и Самаркандской областей.

Территория региона представляет собой пустынные, полупустынные и предгорные земли. Первые сведения о геологии региона упоминаются в трудах русских исследователей XIX века. В 1877 году геолог В. Обучаев провел первые геологические исследования в районе выхода нефти на поверхностность на Шурасане в Кашкадарьинской впадине.

До 1929 года в пустынных районах осуществлялись, в основном, гидрогеологические исследования и, в ряде случаев, работы по изучению тектоники. С 1929 года были начаты нефтепоисковые работы в центральной части Бухарского региона. В 1931 году проведена крупномасштабная геологическая съемка, в результате которой составлены первые полные карты ряда площадей.

По результатам следующей крупномасштабной геологической съемки в 1940 году геолог Г. Богачев выделил перспективные территории по нефти и газу, в числе которых территории нынешних Газли (Бухарская область) и Ташкудук (Кашкадарьинская область). С 1955 года в регионе начали открывать крупнейшие газовые месторождения: «Газли», «Каган», «Мубарек», «Денгизкуль».

В настоящее время продолжаются работы по изучению БХР, в частности, проводятся поисково-разведочные работы на нефть и газ. Как сообщается в статье Г. Абдуллаева «Современное состояние и перспективы развития геологоразведочных работ на нефть и газ в Бухаро-Хивинском регионе Республики Узбекистан», по состоянию на 2019 год в БХР открыто 195 месторождений нефти и газа.

Специалистами ERIELL Group на регулярной основе ведутся работы по освоению месторождений БХР, в числе которых «Газли», «Мубарек», «Шуртан», «Кушимча», «Туртсари» и другие.

O‘zbekistonning 5 ta neft-gazga boy hududi:Buxoro-Xiva neft-gazga boy hudud

Biz O‘zbekistonning neft-gazga boy hududlari haqida hikoya qilishda davom etamiz, Buxoro-Xiva hududi (BXH) ana shunday yirik hududlardan biri hisoblanadi. U nafaqat uglevodorod hom-ashyosini qazib olish bo‘yicha,balki yillik o‘sish bo‘yicha ham yetakchilar qatorida.

Hudud O‘zbekiston maydonining janubi-g‘arbiy tekislik qismini egallaydi. Ma'muriy tuzilishi jihatdan-Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarining asosiy qismlari va unga yondosh bo‘lgan Navoiy hamda Samarqand viloyatlarining janubiy tumanlari kiradi.

U cho‘l, yarimcho‘l va tog‘ oldi yerlardan iborat. Hudud jug‘rofiyasi to‘g‘risidagi ilk ma'lumotlar XIX asrning Rus tadqiqotchilari asarlarida keltirib o‘tilgan. 1877-yilda geolog V.Obuchaev Qashqadaryoning quyilish joyi Sho‘rasanda, neft' yer yuzasiga chiqqan hududda birinchi geologik tadqiqot ishlarini olib borgan.

1929-yilga qadar cho‘l tumanlarda asosan gidrogeologik tadqiqotlar va talay hollarda tektonikani o‘rganish bo‘yicha ishlar olib borilgan. 1929-yildan esa Buxoro viloyatining markaziy qismida neft' qidirish ishlari boshlangan. 1931-yilda keng miqyosli geologik suratga olishlar o‘tkazilib, natijada bir qator hududlarning birinchi to‘liq xaritalari tuzildi.

1940-yilda olib borilgan navbatdagi keng ko‘lamli geologik tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, geolog G.Bogachev neft' va gaz bo‘yicha istiqbolli hududlarni, jumladan hozirgi “Gazli” (Buxoro viloyati) va “Toshquduq” (Qashqadaryo viloyati)hududlarini aniqladi. 1955-yildan boshlab esa “Gazli”, “Kogon”, “Muborak”, “Dengizko‘l” yirik gaz konlari kashf etilishi boshlandi.

Ayni paytda BXH o‘rganish bo‘yicha ishlar davom etmoqda, xususan, neft va gaz konlarini topish maqsadida qidiruv-razvedka ishlari olib borilmoqda. G.Abdullaevning “O‘zbekiston Respublikasining Buxoro-Xiva hududida neft' va gaz konlarini topish uchun geologik-qidiruv ishlarining zamonaviy holati va rivojlanish istiqbollari” maqolasida xabar qilinganidek, 2019-yil holatiga ko‘ra, BXH da 195 ta neft va gaz konlari ochilgan.

ERIELL Group mutaxassislari tomonidan BXH gi konlar, jumladan “Gazli”, “Muborak”, “Sho‘rtan”, “Qo‘shimcha”, “To‘rtsari” va boshqa konlarni o‘zlashtirish bo‘yicha ishlar muntazam ravishda olib borilmoqda.