May 11, 2022

ERIELL: Опережение поставленных плановых задач по проекту SEG

ERIELL: Опережение поставленных плановых задач по проекту SEG

🇷🇺 Управлением КРС ERIELL Group за I квартал 2022 года на 75% перевыполнен план работ по текущему и капитальному ремонту скважин (ТиКРС) на объектах заказчика Sanoat Energetika Guruhi.

При плане работ по ТиКРС в 64 скважины, фактически за первые 3 месяца года проведён текущий и капитальный ремонт 112 скважин.

Кроме того, в I квартале проведены работы с помощью установки колтюбинга на 35 скважинах, при плане в 22 – то есть с перевыполнением на 59%.

Такой темп работ Управлением КРС был достигнут, в том числе, и за счёт привлечения значительного количества подъёмных установок – если по плану было предусмотрено использование 28 ПУ, то по факту к работе было привлечено 39 подъёмных установок. Также на объектах в отчётный период SEG работали 3 установки колтюбинга.

Своевременный анализ ситуации по текущему и капитальному ремонту скважин, опыт специалистов Управления КРС, привлечение, при необходимости, дополнительного количества оборудования, в частности подъёмных установок, - все эти возможности были использованы ERIELL Group для ускорения исполнения своих контрактных обязательств.

Главная цель охвата большего количества скважин текущим и капитальным ремонтом – это увеличение добычи природного газа и нефти, необходимых для дальнейшего развития экономики Республики Узбекистан, создания всё более благоприятных условий для жизни населения страны.

Добавим, что ERIELL Group является Генеральным подрядчиком на объектах ИП ООО Sanoat Energetika Guruhi (SEG) в рамках программы «Капитальный ремонт основных фондов» в период 2020-2023 гг. Проект охватывает месторождения Кашкадарьинской и Бухарской областей, Ферганской долины.

ERIELL: SEG loyihasi bo‘yicha rejalashtirilgan vazifalarni muddatidan oldin yakunlash

🇺🇿 ERIELL Group QKT boshqarmasi tomonidan 2022 yilning 1 –choragi uchun buyurtmachi Sanoat Energetika Guruhi ob'ektlarida quduqlarni joriy va kapital ta'mirlash (QJvaKT) bo‘yicha ishlar rejasi 75 % ga ortig‘i bilan bajarildi.

QJvaKT bo‘yicha 64 ta ishlar rejasida dastlabki 3 oy ichida 112 quduqda joriy va kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi.
Bundan tashqari 1-chorakda rejadagi 22 ta quduq o‘rniga 35 ta quduqda koltyubing uskunalari yordamida ishlar amalga oshirildi- ya'ni reja 59 foiz ortig‘i bilan bajarildi.

QKT boshqarmasi tomonidan bunday ish sur'ati, shu jumladan, katta miqdorda ko‘tarma uskunalarni jalb qilish hisobiga erishildi, ya'ni reja bo‘yicha 28 KU mo‘ljallangan bo‘lsa, amalda ishlarga 39 ko‘tarma uskunalar jalb etildi. Shuningdek, ob'ektlarda SEG hisobot davrida 3 ta koltyubing uskunasi ishladi.

Quduqlarni joriy va kapital ta'mirlash bo‘yicha o‘z vaqtida o‘tkazilgan tahlil, QKT boshqarmasi mutaxassislarining tajribasi, zaruriyat tug‘ilganda qo‘shimcha asbob-uskunalarning, jumladan, ko‘tarma uskunalarning jalb qilinishi - ERIELL Grour o‘zining shartnomaviy majburiyatlarini jadallashtirish uchun mana shu barcha imkoniyatlarni ishga soldi.

Ko‘p sonli quduqlarni joriy va kapital ta'mir bilan qamrab olishdan ko‘zlangan asosiy maqsad – bu O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish, mamlakat aholisi turmushi uchun yanada maqbul shart-sharoitlarni yaratish uchun zarur bo‘lgan tabiiy gaz va neft' qazib olish ishlari qamrovini kengaytirishdir.

Qo‘shimcha sifatida aytish kerakki, ERIELL Grour Sanoat Energetika Guruhi (SEG) MChJ XK ob'ektlarida “Asosiy fondlarni kapital ta'mirlash” dasturi doirasida 2020-2023 yillarda Bosh pudratchi sifatida faoliyat olib boradi. Loyiha Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari, Farg‘ona vodiysi konlari o‘z ichiga olgan.