June 20, 2023

Подготовка сотрудников финансовых служб к экзаменам на получение квалификации АССА DipIFR

Подготовка сотрудников финансовых служб к экзаменам на получение квалификации АССА DipIFR

НОУ ERIELL prof еducation с 10 февраля по 3 июня 2023 года организован курс подготовки сотрудников финансовой службы Группы компаний для сдачи экзаменов на получение диплома АССА DipIFR.

Занятия проводились в офисе, без отрыва от работы, в интенсивном формате. Курс вела опытный тренер Л. Э. Мирзахмедова, обладатель международных сертификатов бухгалтерского и финансового учета ACCA DipIFR и CIMA Cert PM. Занятия проходили в интерактивном режиме, с домашними заданиями и онлайн-общением с преподавателем. По окончании курса был проведен 3-часовой письменный экзамен, приближенный к реальным условиям.

Цель курса - подготовить сотрудников к сдаче экзамена АССА DipIFR по международной программе и ознакомить их с международной системой финансовой отчетности (МСФО), а также выработать у них представление об МСФО, привить навыки прочтения и интерпретации стандартов для применения в своей работе. Учебная программа основывалась на требованиях АССА к международным стандартам финансового учета и материалах, доступных на сайте известной аудиторской компании PWC.

Курс стал важным шагом в повышении профессионализма финансистов и экономистов Группы компаний. Участники успешно овладели основами составления финансовой отчетности по МСФО и научились выносить профессиональные суждения в соответствии с этой системой.

Слушатели высоко оценили профессионализм преподавателя и эффективность проведения курса, проявили интерес к дальнейшему повышению квалификации в области финансового менеджмента и управленческого учета, а также выразили свои пожелания по улучшению организации подобного обучения.

Moliyaviy xizmatlar xodimlarini ASSA DipIFR toifasini olish uchun imtixonlarga tayyorlash

2023 yilning 10 fevralidan 3 iyuniga qadar ERIELL prof yeducation NTMda kompaniyalar guruhining moliyaviy xizmatlar xodimlarini ACCA DipIFR diplomini olishga imtixon topshirish uchun tayyorlov kursi tashkil etildi.

Mashg‘ulotlar ofisda, ishdan uzilmagan holda intensiv shaklda o‘tkazildi. Kursni moliya va buxgalteriya hisobining ACCA DipIFR va CIMA Cert PM xalqaro sertifikatlari sohibi, tajribali murabbiy L. E. Mirzaxmedova olib bordi. Mashg‘ulotlar interfaol usulda uy vazifalari va o‘qituvchi bilan onlayn muloqot usulida o‘tkazildi. Kurs yakunida real sharoitlarga yaqinlashtirilgan 3 soatlik yozma imtixon bo‘lib o‘tdi.

Kursning maqsadi – xodimlarni xalqaro dastur bo‘yicha ACCA DipIFR imtihonini topshirishga tayyorlash va ularni Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) bilan tanishtirish, shuningdek, ularda MHXS haqida tushunchalarni ishlab chiqish, o‘z ishlarida qo‘llash uchun standartlarni o‘qish va izohlash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. O‘quv dasturi moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari bo‘yicha ACCA talablari va taniqli PWC auditorlik kompaniya saytida mavjud bo‘lgan materiallarga asoslangan edi.

Kurs Kompaniyalar guruhining moliyachilari va iqtisodchilarining kasbiy mahoratini oshirishda muhim qadam bo‘ldi. Ishtirokchilar MHXS bo‘yicha moliyaviy hisobotni tuzish asoslarini muvaffaqiyatli o‘zlashtirdi va ushbu tizimga muvofiq professional xulosalar chiqarishni o‘rgandi.

Tinglovchilar o‘qituvchining kasbiy mahorati va kurs o‘tkazish samaradorligini yuqori baholadi, moliyaviy menejment va boshqaruv hisobi sohasida malaka oshirishga qiziqish bildirdi, shuningdek, bunday treninglarni tashkil etishni yaxshilash bo‘yicha o‘z takliflarini bildirdi.