January 5

История отрасли: от древних египтян до наших дней

История отрасли: от древних египтян до наших дней

Сегодня нефть является одним из основных энергетических ресурсов, и ее потребление постоянно растет. Однако, широкое использование «черного золота» началось только в XIX веке. Давайте рассмотрим, как люди использовали нефть в древности.

В I веке до н.э. древние греки, римляне и арабы использовали нефть в медицинских целях, а в Месопотамии ее применяли в качестве связующего материала в строительстве, для прокладки лодок с целью обеспечения водонепроницаемости, а также упоминали о «греческом огне» в «Илиаде» Гомера. В VII веке н.э. византийцы смешивали нефть с негашеной известью, что приводило к возгоранию при контакте с водой, и успешно использовали эту смесь в морских сражениях. В Древнем Египте еще в 4000 г. до н.э. нефть использовали для бальзамирования.

В те времена нефть не добывали путем бурения скважин - ее собирали вручную из потеков на стенах соляных шахт, выходов нефти на поверхность земли, водоемов и ручьев, используя холщовую или обычную ткань, отжимая нефтяную пленку. Помимо этого, люди рыли колодцы для добычи этого ценного ресурса.

В раннем средневековье арабы привнесли в Европу метод переработки нефти и ее использование в медицинских целях в небольших количествах. Рецепты хранения и использования нефти передавались монастырями и врачевавшими монахами.

О дальнейшей истории нефти мы расскажем в следующих публикациях.


Soha tarixi: qadimgi misrliklardan to bizning kungacha

Bugun neft asosiy energetika resurslaridan biri bo’lib, uning sarfi doimiy ravishda o’sib bormoqda. Biroq, “qora oltin” dan faqat XIX asrga kelib keng foydalanilgan. Keling, insonlar qadimda neftdan qanday foydalanganini ko’rib chiqamiz.

Miloddan avvalgi I asrda qadimgi yunonlar, rimliklar  va arablar neftdan tibbiy maqsadlarda foydalangan, Mesopotamiyada esa uni qurilishda bog’lovchi material, suv o’tkazmasligini ta’minlash maqsadida qayiqlarni qoplash uchun foydalanishgan, shuningdek, Gomerning “Iliada” asarida ham “yunon olovi” haqida aytib o’tilgan. Miloddan avvalgi VII asrda Vizantiyaliklar nefni so’ndirilmagan ohak bilan aralashtirib, suv bilan qo’shganda alanga paydo qilgan va ular bu aralashmani dengiz janglarida muvaffaqiyatli ishlatganlar. Qadimgi Misrda miloddan avvalgi 4000 yillarda neftni mo’miyolashtirish uchun foydalanganlar.

U vaqtlarda neftni quduqlarni burg’ulash yo’li bilan qazib olmaganlar-uni qo’llarida tuzli shaxtalar devorlaridagi dog’lardan, yer yuzasiga sizib chiqqan neftlardan, suv havzalari va soylardan, kanop yoki oddiy matodan foydalangan holda neft plonykasini siqib chiqarib yig’ganlar.

Bundan tashqari, odamlar ushbu qimmatli resursni qazib olish uchun quduqlar kovlaganlar. Ilk o’rta asrlarda arablar Yevropaga neftni qayta ishlash va undan oz miqdorda tibbiy maqsadlarda foydalanish usulini olib kelganlar. Neftni saqlash va ishlatish retseptlari monastrlar va davolovchi rohiblar tomonidan berilgan.

Neft tarixi haqida kelgusi nashrlarimizda davom ettiramiz.