October 12, 2022

ERIELL Group внедряет метод «Технический предел»

ERIELL Group внедряет метод «Технический предел»

В ERIELL Group образована новая структура «Департамент научно-технического развития и повышения эффективности бизнес процессов (НТР и ПЭБП)».

Работая по проектам Региональной бизнес-единицы Средняя Азия (РБЕ СА) Группы компаний, целью Департамента является повышение экономического роста на основе внедрения инновационных технологий и методов.

«Технический предел» – это универсальный инструмент, позволяющий сократить операционное время бурения скважин за счет организационных изменений.

Уже сегодня Департаментом НТР и ПЭБП ведётся работа по внедрению «Технического предела». Данная методика зарекомендовала себя, как одна из самых продуктивных способов снижения затрат на строительство скважин и обеспечения безопасного ведения работ.

В настоящее время организованы посещения руководством Департамента НТР и ПЭБП всех экспедиций РБЕ СА и Производственного Объединения, встречи с начальниками экспедиций и специалистами, задействованными во внедрении «Технического предела» в 2022-2023 гг. Одним из результатов новшества должно стать ускорение сроков и снижение стоимости строительства скважин.

ERIELL Group «Texnik chegara» usulini joriy etmoqda

ERIELL Groupda yangi tuzilma «Ilmiy-texnik taraqqiyot va biznes jarayonlar samaradorligini oshirish departamenti (ITT va BJSO)» tashkil etildi.

Kompaniya guruhining Markaziy Osiyo mintaqaviy biznes birligi (MO MBB) loyihalar ustida ishlayotgan departament maqsadi innovasion texnologiyalar va uslublarni joriy etish asosida iqtisodiy o‘sishni oshirish hisoblanadi.

«Texnik chegara» – tashkiliy o‘zgarishlar hisobiga quduqlarni burg‘ulashning operasion vaqtini qisqartirishga imkon beruvchi universal vositadir.

Bugungi kunda ITT va BJSO departamenti tomonidan “Texnik chegara” ni joriy etish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Mazkur uslubiyat o‘zini quduq qurilishi harajatlarini kamaytirish va xavfsiz ish yuritishni ta'minlashning eng samarali usullaridan biri sifatida o‘zini ko‘rsatdi.

Ayni paytda ITT va BJSO departamenti rahbariyati tomonidan MO MBB hamda ishlab chiqarish birlashmalarining barcha ekspedisiyalariga tashriflar, 2022-2023 yillarda “Texnika chegara” sini joriy etish bo‘yicha faoliyat yuritayotgan ekspedisiyaning boshliqlari va mutaxassislari bilan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Quduqlarni qurish muddatlarini tezlashtirish va narxini pasaytirish yangilik natijalaridan biriga aylanishi kerak.