August 23, 2022

ERIELL: Планируемые работы по Акчалакской группе месторождений

ERIELL: Планируемые работы по Акчалакской группе месторождений

ERIELL Group на месторождениях Акчалакской группы и «Урга» в 2023-24 гг. планирует продолжить работы по забурке боковых стволов с привлечением дополнительного оборудования.

Кроме того, на акватории Акчалакского инвестиционного блока предусматривается проведение дополнительных сейсморазведочных работ методом ОГТ-3Д в объёме 200 кв. км, с целью изучения комплекса нижнеюрских отложений и верхнепалеозойских образований. По результатам сейсморазведки предусматривается строительство одной поисковой скважины со вскрытием комплекса юрских и верхнепалеозойских отложений.

Планируемый объём работ будут осуществляться в течении 2 лет силами ERIELL Group, в роли Заказчика выступит СП Natural Gas-Stream.

Совместное предприятие Natural Gas-Stream было создано в конце 2016 года для реализации инвестиционного проекта «Проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и Чимбай, а также разработка групп месторождений Урга, Акчалакское и Чандырское» (№ПП-2607 от 22.09.2017 г.).

В рамках реализации данного инвестпроекта за период деятельности СП Natural Gas-Stream, нефтесервисной компанией ERIELL Group завершено строительством 26 скважин, проведён капитальный ремонт на 32 скважинах, забурка боковых стволов в 13 скважинах.

В рамках совместной работы введены в эксплуатацию группы месторождений: в 2017-2018 гг. - Чандырское, в 2018-2019 гг. - Акчалакское, с июля 2017 года ведётся доразработка месторождения «Урга».

ERIELL: Oqchalak konlar guruhi bo‘yicha rejalashtirilayotgan ishlar

2023-2024 yillarda ERIELL Group tomonidan Oqchalak guruhi va “Urga” konlarida qo‘shimcha uskunalarni jalb qilgan holda yon ustunlarni burg‘ulash ishlarini davom ettirish rejalashtirilmoqda.

Bundan tashqari, Oqchalak investisiyaviy bloki akvatoriyasida yura davrigacha bo‘lgan qatlamlar majmuasi va yuqori paleozoy jinslarini o‘rganish maqsadida 200 kv. km hajmda OGT-3D usulida qo‘shimcha seysmorazvedka ishlarini amalga oshirish ko‘zda tutilmoqda. Seysmorazvedka natijalari asosida yura va yuqori paleozoy jinslari majmuasini ochish orqali bitta qidiruv qudug‘i qurilishi ko‘zda tutilmoqda.

Rejadagi ishlar hajmi ERIELL Group sa'y-harakatlari bilan 2 yil davomida amalga oshiriladi, Buyurtmachi Natural Gas-Stream QK hisoblanadi.

Natural Gas-Stream qo‘shma korxonasi 2016 yil oxirida «Sechanko‘l, Oqjar va Chimboy investisiya bloklarida geologiya-qidiruv ishlarini olib borish, shuningdek urga, oqchalak va chandir guruhi konlarini qazish»» investisiyaviy loyihasi ijrosi doirasida tashkil etilgan (22.09.2017 y. dagi №PQ-2607-sonli qarori).

Mazkur investisiya loyihasi ijrosi doirasida Natural Gas-Stream QK faoliyati davomida ERIELL Group neft servis kompaniyasi tomonidan 26 ta quduqda qurilish ishlari, 32 ta quduqda mukammal ta'mir, 13 ta quduqda yon ustunlarni burg‘ulash ishlari amalga oshirildi.

Hamkorlikda ishlar doirasida 2017-2018 yillarda Chandir, 2018-2019 yillarda Oqchalak konlar guruhi ishga tushirildi, 2017 yil iyul' oyidan beri “Urga” konini ishlash ishlari amalga oshirilmoqda.