September 23, 2022

Месторождение «Чимион»: начало нефтепромысла Узбекистана и воспоминания шведского инженера Акселя Блумгрена

Месторождение «Чимион»: начало нефтепромысла Узбекистана и воспоминания шведского инженера Акселя Блумгрена

Месторождение «Чимион» открыто в 1885 году в Ферганской области. В 1904 году на одной из его скважин был получен фонтан нефти, что явилось основой для развития нефтепромысла.

Вскоре Чимионом заинтересовалась компания братьев Нобель и сюда приехали специалисты-нефтяники для дальнейшего освоения месторождения, среди которых был шведский инженер Аксель Блумгрен.

«Живя здесь, я чувствую себя не в меньшей опасности, а то и в большой безопасности, чем у себя на родине в Швеции. Узбеки – самый миролюбивый народ на свете», – делится воспоминаниями Аксель Блумгрен.

Специалист проживал в Чимионе с 1905 по 1917 годы. Об этом, в частности, рассказывается в книге шведской писательницы Бриты Осбрик «Империя Нобель» в главе «В Чимион – почти в Китай!». В ней по дневниковым записям инженера описываются события того времени – основание поселка Чимион, начало разработок нефтяного месторождения, жизнь шведов в Чимионе и многое другое. Также рассказывается о железнодорожной станции Вановская (ныне Хамза) и первой промышленной электростанции в Туркестане, которая появилась благодаря фирме Нобель.

«По воспоминаниям Акселя, жизнь в Чимионе была почти райской. Изобилие персиков, которые он обожал, винограда, клубники, интересная работа, общение с местным населением делали жизнь безмятежной и спокойной».

В 1907 году в Фергане можно было купить товары из Швеции, которые выписывали по контракту для нефтяников. Благодаря деятельности компании Нобель начался выпуск керосина. Этот керосин по своему качеству считался лучшим, именно им заправлялись в то время аэропланы. Атмосфера на промысле царила доброжелательная.

В 1917 году компания Нобель свернула свою деятельность в Ферганской долине, но процесс нефтедобычи не прекращался и осуществляется по сей день.

«Chimyon» koni: O‘zbekistonda neft sanoati ibtidosi va shved muhandisi Aksel Blumgrenning xotiralari

«Chimyon» koni 1885 yilda Farg‘ona viloyatida ochilgan. 1904 yilda uning quduqlaridan birida neft fontani olindi, bu neft' konlarini rivojlantirish uchun asos bo‘ldi.

Ko‘p o‘tmay aka-uka Nobellar kompaniyasi Chimyonga qiziqib qoladi va konni yanada o‘zlashtirish uchun bu yerga mutaxassis-neftchilar kelishadi, ular orasida shved muhandisi Aksel Blumgren ham bor edi.

«Bu yerda yashab, nafaqat kam xavf-xatarda, balki vatanim Shvesiyaga qaraganda o‘zimni katta xavfsizlikda sezaman. O‘zbeklar– dunyodagi eng tinchliksevar xalqdir», – eslaydi xotiralarini Aksel' Blumgren.

Mutaxassis 1905 yildan 1917 yilgacha “chimyon”da yashagan. Bu haqda xususan, shved yozuvchisi Briti Osbrikning “Nobel imperiyasi” kitobining “Chimyon-deyarli Xitoyday!” bobida hikoya qilinadi. Unda muhandisning qadimgi yozuvlari bo‘yicha o‘sha davrdagi voqealar-Chimyon posyolkasining tashkil etilishi, neft' konlarini o‘zlashtirishning boshlanishi, shvedlarning Chimyondagi hayoti va boshqa hodisalar bayon qilingan. Shuningdek, Vanov (hozirgi Xamza) temir yo‘l stansiyasi va Nobellar firmasi sharofati bilan paydo bo‘lgan Turkistondagi birinchi sanoat elektr stansiyasi to‘g‘risida hikoya qilinadi.

«Akselning xotirlashicha, chimyondagi hayoti deyarli jannatday edi. U yoqtiradigan shaftoli, uzum, qulupnaylarning mo‘lligi, qiziqarli ishi, mahalliy aholi bilan muloqoti hayotini betashvish va xotirjam qilgandi».

1907 yilda Farg‘onada Shvesiyadan neftchilar uchun shartnoma asosida chiqariladigan tovarlarni sotib olish mumkin bo‘ldi. Nobel kompaniyasining faoliyati natijasida kerosin ishlab chiqarish boshlandi. Bu kerosin sifati bo‘yicha eng yaxshisi hisoblangan bo‘lib, o‘sha vaqtda aynan u bilan aeroplanlar yoqilg‘i quygan. Konda hayrihohlik ruhi hukm surardi.

1917 yilda Nobel kompaniyasi Farg‘ona vodiysidagi faoliyatini qisqartirdi, lekin neft' qazib olish jarayoni to‘xtatilmadi va har kuni amalga oshirildi.