August 10, 2023

В ERIELL Group создан Комитет Развития

Для непрерывного повышения темпов технологического и организационного прогресса, достижения целей по производственным и финансово-экономическим показателям реализуемых проектов в ERIELL Group создан Комитет развития.

Среди основных задач Комитета:

1. Обеспечение постоянного технологического прогресса:

• увеличение эффективности процесса бурения скважин;
• рациональное использование ресурсов;
• внедрение инновационных методов в производственные процессы.

2. Обеспечение непрерывного организационного развития:

• внедрение автоматизированных систем в производственные и деловые процессы;
• осуществление внедрения систем управления качеством;
• повышение операционной эффективности и распространение концепций «бережливого производства»;
• оптимизация организационной структуры и бизнес-процессов, включая рациональную реорганизацию структуры производства и технологических цепей;
• решение иных задач, способствующих позитивному влиянию на деятельность ERIELL Group.

Выполнение поставленных задач позволит обеспечить более эффективное функционирование Группы компаний, улучшить производственные показатели и достичь максимально высоких результатов деятельности ERIELL Group.

ERIELL Groupda Rivojlanish qo’mitasi tashkil etildi

Texnologik va tashkiliy taraqqiyot darajasini oshirish, maqsadli ishlab chiqarish va amalga oshirilayotgan loyihalarning moliyaviy-iqtisodiy ko’rsatkichlariga erishish maqsadida ERIELL O’rta Osiyo MBB tuzilmasida Rivojlanish qo’mitasi tashkil etildi.

Ushbu organning asosiy maqsadlari:
1. Doimiy texnologik taraqqiyotni ta’minlasg:
• Quduqlarni burg’ulash jarayonining samaradorligini oshirish;
• Resurslardan oqilona foydalanish;
• Ishlab chiqarish jarayoniga innovatsion metodlarni joriy etish;

2. Uzluksiz tashkiliy rivojlanishni ta’minlash:
• Ishlab chiqarish va biznes jarayonlariga avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish;
• Sifatni boshqarish tizimlarini joriy etishni amalga oshirish;
• Operatsion samaradorlikni oshirish va “Tejamkor ishlab chiqarish” konsepsiyasini tarqatish;
• Tashkiliy tuzilma va biznes-jarayonlarni muqobillashtirish, jumladan, ishlab chiqarish tuzilmasi va texnologik zanjirlarni yangidan tashkil etish;
• ERIELL Group faoliyatiga ijobiy ta’sir ko’rsatuvchi boshqa vazifalarni hal etishdan iborat.

Belgilangan vazifalarning bajarilishi Kompaniyalar guruhining yanada samarali ishlashini ta’minlash, ishlab chiqarish ko’rsatkichlarini yaxshilash va ERIELL Groupni faoliyati mobaynida maksimal darajadagi yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.