March 19

PROБезопасность: виды знаков безопасности

#PROБезопасность: виды знаков безопасности

В рубрике #PROБезопасность обсудим знаки безопасности и их разнообразие, поскольку глубокое понимание символов может сыграть ключевую роль в спасении человеческих жизней.

Знаки безопасности подразделяются на несколько видов:

⛔️Запрещающие. Обозначаются в виде красного круга на белом фоне. Запрещает опасное действие или поведение.

⚠️Предупреждающие. Желтый треугольник. Предупреждает о потенциальной опасности, побуждает проявить осторожность.

🔵Предписывающие. Изображены в форме круга с синим фоном. Предписывают действия, которые нужно совершить, чтобы избежать опасных последствий.

🟥Знаки пожарной безопасности. Обозначаются в виде красного прямоугольника/квадрата. Предназначены для регулирования поведения человека в целях предотвращения пожара или выполнения им определенных действий при пожаре.

🟩Эвакуационные знаки пожарной безопасности. Изображены в виде зеленого квадрата/прямоугольника, обозначают вектор направления при эвакуации с объекта.

Знаки медицинского и санитарного назначения, указательные знаки. Предоставляют информацию о месте размещения пунктов медпомощи, а так же о местах для проведения санитарно гигиенических процедур.

#PROXavfsizlik: xavfsizlik belgilari turlari

#PROXavfsizlik ruknida xavfsizlik belgilari va ularning xilma-xiligini muhokama qilamiz, zero, belgilarni chuqur tushunish inson hayotini saqlab qolishda muhim ro’l o’ynashi mumkin.

Xavfsizlik belgilari bir necha turlarga bo’linadi:

⛔️Taqiqlovchi. Ko’ndalang yo’nalishli oq chizig’i bor qizil aylana shaklida bo’ladi. Xavfli harakat yoki xulq-atvorni taqiqlaydi.

⚠️ Ogohlantiruvchi. Sariq uchburchak. Yuzaga kelishi mumkin bo’lgan xavf-xatar haqida ogohlantiradi, ehtiyotkorlik bilan ish tutishga undaydi.

🔵Buyuruvchi. Ko’k aylana shaklida tasvirlangan. Xavfli oqibatlar paydo bo’lmasligi uchun amalga oshirish zarur bo’lgan harakatlarni belgilaydi.

🟥Yong’in xavfsizligi belgilari. Qizil to’g’ri to’rtburchak /kvadrat ko’rinishida bo’ladi. Birlamchi o’t o’chirish vositalari saqlanadigan joyni ko’rsatadi.

🟩Yong’in xavfsizligining evakuatsiya belgilari. Obyektdan evakuatsiya qilish vaqtida yo’nalish vektorini bildiruvchi yashil kvadrat/tog’ri to’rtburchak.

🟦Tibbiy va sanitariya maqsadlaridagi belgilar, ko’rsatish belgilari. Ko’k kvadrat/to’g’ri to’rtburchak ko’rinishida bo’lib, yong’in, halokatda birinchi yordamni, najot yo’lini bildiradi.