February 2, 2023

В 2022 году курс «Управление персоналом» прошли порядка 400 специалистов ERIELL

В 2022 году курс «Управление персоналом» прошли порядка 400 специалистов ERIELL

В процессе повышения квалификации и компетенций кадров, руководство ERIELL Group особое внимание уделяет развитию личностных, лидерских качеств, управленческих навыков менеджеров компаний, овладению ими социально-психологическими методами в управлении персоналом с целью формирования благоприятного психологического климата в коллективах.

Исходя из этого в корпоративном учебном центре НОУ ERIELL prof education в Ташкенте было организовано проведение цикла краткосрочных учебных курсов на тему «Управление персоналом».

В 2021 году проведено 12 курсов по данной теме, на которых было обучено 187 менеджеров.

В 2022 году на трехдневных курсах по этой теме прошли обучение 19 потоков слушателей – около 400 менеджеров среднего звена ERIELL, а также партнёрских компаний ENTER Engineering, Sanoat Energetika Guruhi, UzLITI Engineering и др.

Добавим, что в НОУ ERIELL prof education в Ташкенте функционируют самые разнообразные курсы профессионального развития (КПР) и Курсы языковой подготовки.

Перед Учебным центром поставлена задача обновление знаний, навыков и компетенций менеджерского состава, что становится всё большей необходимостью в условиях поддержания уровня конкурентоспособности Группы компаний, успешного решения масштабных задач, стоящих в целом перед компаниями нефтегазовой отрасли.

2022 yilda 400 nafarga yaqin ERIELL mutaxassislari «Xodimlarni boshqarish» kursida o‘qitildi

Xodimlarning malakasi va vakolatlarini oshirish jarayonida ERIELL Group rahbariyati kompaniya menejerlarining shaxsiy, yetakchilik fazilatlarini, boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishga, ular tomonidan jamoalarda qulay psixologik muhitni shakllantirish maqsadida xodimlarni boshqarishda ijtimoiy-psixologik usullarni egallashlariga alohida e'tibor qaratadi.

Shundan kelib chiqib, Toshkentdagi ERIELL prof education NTM korporativ o‘quv markazida “Xodimlarni boshqarish” mavzusida qisqa muddatli o‘quv kurslari sikli tashkil etildi.
2021 yilda ushbu mavzu bo‘yicha 12 ta kurs o‘tkazildi, ularda 187 nafar menejer tahsil oldi.

2022 yilda ushbu mavzu bo‘yicha uch kunlik kurslarda tinglovchilarning 19 oqimi– ERIELL o‘rta bo‘g‘ini, shuningdek, ENTER Engineering, Sanoat Energetika Guruhi, UzLITI Engineering va boshqa hamkor kompaniyalarning 400 ga yaqin menejerlari o‘qitildi.

Toshkentdagi ERIELL prof education NTM turli xil kasbiy rivojlanish kurslari (KRK) va til o‘rgatish kurslari mavjudligini qo‘shimcha qilamiz.

O‘quv markazi oldida kompaniyalar guruhining raqobatbardoshlik darajasini saqlab qolish, neft'-gaz sohasidagi butun kompaniyalar oldida turgan keng ko‘lamli vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish sharoitida tobora zarur bo‘lib borayotgan menejerlar tarkibining bilmlari, ko‘nikma va vakolatlarini yangilash vazifasi qo‘yildi.