July 27, 2023

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: Газовое месторождение «Урга»

Газовое месторождение «Урга»

На просторах северо-запада Узбекистана, в Муйнакском районе Каракалпакстана, в бывшей акватории Аральского моря, находится месторождение природного газа «Урга».

Еще в 1986 году решено было приступить к исследованию многообещающих юрских и верхнепалеозойских отложений, для чего были заложены четыре параметрические скважины.

В дальнейшем было пробурено еще шесть разведочных скважин. На основе информации, предоставленной геологами и геофизиками, к началу 1996 года были подсчитаны запасы газа, конденсата и сопутствующих компонентов.

Вслед за эксплуатацией пяти разведочных скважин, в 1997 году принято решение разработать еще 18 эксплуатационных скважин исходя из «Проекта промышленной разработки месторождения».

К 2004 году здесь были пробурены 43 поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, и лишь 19 введены в эксплуатацию. Оставшиеся скважины бездействовали ввиду ряда причин. В частности, по заключениям специалистов, месторождение обладает «довольно сложным геологическим строением из-за неравномерного распространения по площади и разрезу коллекторов, представленных плохо коррелиуемыми между собой телами песчаников мощностью от долей до 20 см».

Поэтому данные о запасах углеводородов здесь пересматривались и обновлялись несколько раз.

O‘zbekistonning neft-gaz konlari: “Urga” gaz koni

O‘zbekistonning shimol-g‘arb kengliklarida, Qoraqalpog‘istonning Mo‘ynoq tumanida, Orol dengizining sobiq akvatoriyasida “Urga” tabiiy gaz koni joylashgan.

1986 yilda istiqbolli yura va yuqori paleozoy qatlamlarini tadqiq etishga kirishish haqidagi qaror qabul qilinib, buning uchun to‘rtta parametrik quduq qazildi.

Keyinchalik yana oltita qidiruv qudug‘i burg‘ulandi. Geologlar va geofiziklar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar asosida 1996 yilning boshlariga kelib, gaz, kondensat va hamroh komponentlar zaxiralari hisoblab chiqildi.

Beshta qidiruv quduqg‘i ishga tushirilganidan so‘ng, 1997 yilda “Konlarni sanoat uchun ishlab chiqish loyihasi”sidan kelib chiqqan holda yana 18 ta ekspluatasion quduqlarni o‘zlashtirish qarori qabul qilindi.

2004 yilga kelib bu yerda 43 ta qidiruv-razvedka va ekspluatasion quduqlar burg‘ulangan bo‘lib, faqat 19 tasigina ishga tushirilgan edi. Qolgan quduqlar yuqori suv miqdori sababli ishlamadi.
Kon zaxiralariga kelsak, ular haqidagi ma'lumotlar qayta-qayta ko‘rib chiqilgan va bir necha bor yangilangan.

Qolgan quduqlar bir qator sabablarga ko‘ra ishlamadi. Xususan, mutaxassislarning xulosalari bo‘yicha “kon qalinligi 20 smgacha bo‘lgan o‘zaro yomon bog‘langan qumtosh jinslar bilan ifodalangan kollektorlarning hajmi va kesim bo‘ylab notekis taqsimlanishi tufayli murakkab geologik tuzilishga ega”.

Shuning uchun uglevodorodlarning zaxiralari haqidagi ma'lumotlar bu yerda qayta-qayta ko‘rib chiqilgan va bir necha bor yangilangan.