March 10, 2023

История нефти и газа Узбекистана: первый в Узбекистане завод по производству полиэтилена

История нефти и газа Узбекистана: первый в Узбекистане завод по производству полиэтилена

ERIELL Group в качестве Генерального подрядчика ведет работу по освоению газоконденсатного месторождения «Шуртан» в Кашкадарьинской области. На базе этого месторождения построен Шуртанский газохимический комплекс – первый в Узбекистане завод по производству полиэтилена.

Шуртанский газохимический комплекс – одно из ведущих предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана. Он расположен в юго-западной части республики на пустынной территории песчаников Гузарского района Кашкадарьинской области.

Решение о строительстве комплекса было принято в 1996 году в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №ПКМ-395 от 11 ноября 1996 года «О строительстве Шуртанского газохимического комплекса производства полиэтилена».

В 2002 году был получен первый полимер этилена. Как сообщается на официальном сайте Shurtan GKM, на сегодняшний день комплекс выпускает такую продукцию, как полиэтилен, сжиженный газ, легкий конденсат, гранулированная сера, очищенный природный газ и другую готовую полиэтиленовую продукцию.

Широкая применимость и востребованность продукции комплекса обеспечивает устойчивое и эффективное развитие различных отраслей экономики Узбекистана.

O‘zbekistonning neft va gaz tarixi: O‘zbekistonda ilk polietilin ishlab chiqarish zavodi

ERIELL Group kompaniyasi Bosh pudratchi sifatida Qashqadaryo viloyatidagi “Sho‘rtan” gaz kondensat konini o‘zlashtirish bo‘yicha ishlar olib bormoqda. Ushbu kon negizida O‘zbekistondagi ilk polietilen ishlab chiqaruvchi zavod– Sho‘rtan gaz-kimyo majmuasi qurildi.

Sho‘rtan gaz kimyo majmuasi– O‘zbekiston neft va gaz sanoatidagi yetakchi korxonalardan biridir. U Respublikaning janubi-g‘arbiy qismida Qashqadaryo viloyatining G‘uzor tumanidagi cho‘l qumtoshli hududida joylashgan.

Majmuani qurish qarori 1996-yilda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 11 noyabrdagi VMQ-395-sonli “Polietilen ishlab chiqaradigan Sho‘rtan gaz-kimyo majmui qurilishi to‘g‘risida” qaroriga muvofiq qabul qilindi.

2002 yilda birinchi polimer etilen olindi. Shurtan GKM rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, bugungi kunda majmuada polietilen, suyultirilgan gaz yengil kondensat, qumoqlangan oltingugurt, tozalangan tabiiy gaz va boshqa tayyor polietilen mahsulotlarini ishlab chiqarmoqda.

Majmua mahsulotining keng qo‘llanilishi va va talabning mavjudligi O‘zbekiston iqtisodiyotinining turli tarmoqlarini barqaror va samarali rivojlanishini ta'minlaydi.