August 3, 2022

История нефти и газа Узбекистана: Нефтяные выходы на поверхность

История нефти и газа Узбекистана: Нефтяные выходы на поверхность

Имеются сведения, что на землях Ферганской долины были известны нефтяные выходы на поверхность земли еще задолго до нашей эры.

Об этом рассказывает древнегреческий историк и философ Плутарх. Описывая поход Александра Македонского в Индию через Среднюю Азию (323-327 г.г. до н.э.), он отмечал, что в ряде мест по течению реки Оксус (Амударья) была обнаружена жидкость, выступавшая на поверхность земли подобно настоящему маслу.

Также известны были выходы нефти и в урочищах Майлисая (в районе Андижана). Таким образом, территория нынешнего Узбекистана издревле располагала огромными природными богатствами.

O'zbekiston neft va gaz tarixi: Neftning yer yuzasiga chiqishi

Ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona vodiysi yerlarida neftning yer yuzasiga chiquvchi joylari eramizdan avvalgi davrlarda ma’lum bo‘lganligi haqida dalillar mavjud.

Bu haqda qadimgi yunon tarixchisi va faylasufi Plutarx yozgan. Aleksandr Makedonskiyning Oʻrta Osiyo orqali Hindistonga qilgan yurishini (miloddan avvalgi 323-327-yillar) tasvirlar ekan, u Oks (Amudaryo) boʻyidagi bir qator joylarda yer yuzida haqiqiy moy kabi ko'rinishga ega suyuqlik mavjudligini ta'kidlab o'tgan.

Moylisoy hududida (Andijon yaqinida) ham neftning yer ustiga chiqishi maʼlum boʻlgan. Ushbu ma'lumotlarni inobatga olgan holda, hozirgi O‘zbekiston hududi qadim zamonlardan beri ulkan tabiiy resurslarga ega ekanligini ta'kidlab o'tishimiz mumkin.