September 7, 2023

Обучение инженеров - технологов Службы ННБ

Инженеры-технологи наклонно-направленного бурения II категории прошли обучение в учебном центре ERIELL Prof Education на БПО «Карши». Тема тренинга – «Подбор КНБК (компановка низа бурильной колонны) для бурения нефтяных и горизонтальных скважин».

Применение метода наклонно-направленного бурения растет во всем мире, появляются передовые технологии, нарабатываются навыки их использования. Служба ННБ Группы компаний изучает мировой опыт и на его основе разрабатывает обучающие программы для молодых специалистов.

Тренер Хумоюн Рустамович Рахмонов имеет высокую компетенцию в этом вопросе. Он работал на различных месторождениях нашей страны, начиная с «Мустакилликнинг 25 йиллиги» и проектов, осуществляемых в Ферганской долине, заканчивая разработками в Республике Каракалпакстан.

«Курсы ориентированы на подготовку молодых специалистов к современным вызовам и расширяющимся возможностям в нашей области. Мы стремимся не только предоставить теоретические знания, но и развить навыки, необходимые для успешной карьеры. Каждая программа разрабатывается с учетом актуальных требований рынка труда и специфики отрасли», – отметил он.

«Курсы были очень полезными. Получил много необходимой информации. Преподаватель рассказывал доступно и понятно, поэтому материал усваивался быстро и качественно. Эти знания важны для меня. Я благодарен ERIELL Group за создание возможности для профессионального роста», – поделился инженер-технолог ННБ II Кувонч Муродов.

По итогам тренинга было проведено тестирование. Оно показало, что все слушатели курса отлично усвоили информацию и готовы использовать ее на практике.

QYB xizmati muhandis-texnologlarini o’qitish


II toifali qiya-yo’naltirilgan burg’ulash xizmati muhandis-texnologlari “Qarshi” ICHTBdagi ERIELL Prof Education o’quv markazida ta’lim oldilar. Trening mavzusi – “BUTK (Burg’ulash ustuni tubini kompanokalash)ni tanlash”.
Qiya-yo’naltirilgan burg’ulash usulini qo’llash butun dunyo bo’ylab ko’paymoqda, ilg’or texnologiyalar paydo bo’lib bormoqda, ulardan foydalanish ko’nikmalari shakllantirilmoqda. Kompaniyalar guruhining QYB xizmati jahon tajribasini o’rganmoqda va uning asosida yosh mutaxassislar uchun o’quv dasturlarini ishlab chiqmoqdalar.

Murabbiy Xumoyun Rustanmovich Raxmonov bu masalada yuqori bilimga ega. U mamlakatimizning turli konlarida, “Mustaqillikning 25 yilligi” va Farg’ona vodiysida amalga oshirilayotgan loyihalardan boshlab, Qoraqalpog’iston Respublikasidagi ishlanmalarni tugatishgacha ishladi.
“Trening kurslari yosh mutaxassislarni zamonaviy chaqiriqlarga tayyorlash va sohamiz imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Biz nafaqat nazariy bilimlarni taqdim etish, balki yana muvaffaqiyatli karyera uchun zarur bo’lgan ko’nikmalarni rivojlantiramz. Har bir dastur mehnat bozorining bugungi kun talablari va sohaning o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan ishlab chiqiladi”, – deydi u.

“Kurslar juda foydali bo’ldi. Ko’plab zarur bo’lgan ma’lumotlarni oldim. O’qituvchi uni osonlik bilan tushuntirdi, shuning uchun mavzu tez va sifatli o’zlashtirildi. Bu bilimlar men uchun muhim. Men kasbiy o’sishda shunday imkoniyatlar yaratib bergani uchun ERIELL Groupga minnatdorchilik bildiraman”,– taassurotlari bilan bo’lishdi II toifali QYB mutaxassis-texnologi Quvonch Murodov.
Trening yakunida test sinovlari o’tkazildi. Natijalar kursning barcha tinglovchilari ma’lumotlarni a’lo darajada o’zlashtirganini va ulardan amalda foydalanishga tayyor ekanliklarini ko’rsatdi.