June 5, 2023

Учебный курс «Развитие личностных качеств сотрудников» в ERIELL prof еducation  

Учебный курс «Развитие личностных качеств сотрудников» в ERIELL prof еducation

Для реализации стратегических задач, стоящих перед Группой ERIELL, наряду с профессиональным мастерством сотрудников важное значение имеют также их умения и навыки в деле налаживания командной работы, психологии общения, управления эмоциями,  преодоления стрессовых ситуаций, способности системного, аналитического, креативного и критического мышления.

Исходя из этого, по инициативе руководства компании с 22 по 31 мая 2023 года  в  НОУ ERIELL prof еducation был проведен курс профессионального развития по теме «Развитие личностных качеств сотрудников», в котором приняли участие 15 сотрудников службы ННБ компании ERIELL, прибывших из различных регионов Узбекистана.

Курс включал в себя 48 часов занятий - по психологии делового общения,  селф-менеджменту,  методам повышения стрессоустойчивости менеджеров, формам развития аналитического, креативного и критического мышления, управлению по целям и  ключевым показателям эффективности (KPI) работы персонала, основные этапы системы KPI на уровне компании, передовым  цифровым технологиям и их использованию в нефтегазовой сфере и другим направлениям.

К проведению занятий были привлечены опытные лекторы – ученые, тренеры и специалисты в области менеджмента, психологии, передовых технологий.

На тренингах слушатели получили необходимые знания по психологии общения и закономерностях командной работы, системного и аналитического мышления. Деловые игры, психологические тесты и упражнения, выполненные на занятиях, способствовали пониманию слушателями важности создания в коллективе условий для проявления творческого потенциала сотрудников и их саморазвития, необходимости обратной связи и координации - достижения согласованности в работе всех звеньев организации и сотрудников путем рациональных связей между ними. Слушатели ознакомились с ключевыми составляющими эмоционального интеллекта, научились понимать природу собственных эмоций, а также оценивать эмоции окружающих, научились использовать эмоции для повышения эффективности командной работы, предотвращения  конфликтных ситуаций и улучшения общих результатов производственной деятельности.

Занятия велись по интерактивной методике – в форме живого общения между лектором и слушателями, разбором реальных ситуации из жизни и производственной практики, выполнением слушателями упражнений, с участием их в командных деловых играх.

Все слушатели в ходе занятий курса проявили высокую активность и приняли в них заинтересованное участие. Им импонировала интерактивная форма ведения занятий, высокий уровень профессионализма лекторов. В своих отзывах слушатели выразили удовлетворение результатами пройденного курса, отметили полезность полученных знаний в их практической деятельности, выразили свой интерес в дальнейшем повышении уровня профессиональных знаний, навыков и компетенций, высказали свои предложения по повышению эффективности подобных курсов в дальнейшем.

По окончании занятий представитель руководства компании - первый заместитель исполнительного директора по производству ERIELL  Group З. М. Мустафаев вручил всем слушателям сертификаты об успешном окончании  курса профессионального развития.

Завершившийся курс обучения продемонстрировал оправданность мер, принимаемых руководством Группы компаний по формированию гибкой системы непрерывного развития личностных качеств молодых специалистов, а также растущую заинтересованность самих сотрудников в повышении своего профессионального мастерства и освоении новых компетенций.

ERIELL prof education da “Xodimlarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish” o‘quv kursi

ERIELL guruhi oldida turgan strategik vazifalarni amalga oshirish uchun xodimlarning kasbiy mahorati bilan bir qatorda jamoaviy ishni yo‘lga qo‘yishda ularning mahorati va ko‘nikmalari, muloqot psixologiyasi, hissiyotlarni boshqarish, stressli vaziyatlarni yengish, tizimli, tahliliy, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyati muhim ahamiyatga ega.

Shundan kelib chiqib, kompaniya rahbariyati tashabbusi bilan 2023 yil 22 maydan 31 maygacha ERIELL prof education NTMda “Xodimlarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish” mavzusida kasbiy rivojlanish kursi o‘tkazildi. Unda O‘zbekistonning turli hududlaridan kelgan ERIELL kompaniyasining QYB xizmatining 15 nafar xodimi ishtirok etdi.

Kurs 48 soatlik darslarni, jumladan, ishbilarmonlik muloqoti psixologiyasi, self-menedjment, menejerlarning stressga chidamliligini oshirish usullari, tahliliy, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish shakllari, xodim ishini maqsadlar va samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha boshqarish (KPI), Kompaniya darajasida KPI tizimining asosiy bosqichlari, ilg‘or raqamli texnologiyalar va ulardan neft-gaz sohasida foydalanish va boshqa yo‘nalishlarni o‘z ichiga oldi.

Mashg‘ulotlarni o‘tkazishga tajribali ma'ruzachilar- menejment, psixologiya, ilg‘or texnologiyalar sohasidagi olimlar, murabbiylar va mutaxassislar jalb etildi.

Treninglarda talabalar muloqot psixologiyasi va jamoaviy ish, tizimli va tahliliy fikrlash qonuniyatlari bo‘yicha zarur bilimlarga ega bo‘ldi. Mashg‘ulotlarda bajarilgan ishbilarmonlik o‘yinlari, psixologik testlar va mashqlar tinglovchilarga xodimlarning ijodiy salohiyatini namoyon qilish va o‘zini-o‘zi rivojlantirish uchun jamoada shart-sharoitlarni yaratish muhimligi, tashkilotning barcha bo‘g‘inlari va xodimlari ishida rasional aloqalar orqali hamjihatlikka erishish-qaytuvchi aloqa va o‘zaro muvofiqlashtirish zarurligini tushunishga yordam berdi. O‘quvchilar hissiy intellektning asosiy tarkibiy qismlari bilan tanishdi, o‘zlarining his-tuyg‘ulari tabiatini tushunishni, shuningdek, boshqalarning his-tuyg‘ularini baholashni boshladi, jamoa ishining samaradorligini oshirish, ziddiyatli vaziyatlarning oldini olish va ishlab chiqarish faoliyatining umumiy natijalarini yaxshilash uchun his-tuyg‘ulardan foydalanishni o‘rgandilar.

Mashg‘ulotlar interaktiv usul bo‘yicha - ma'ruzachi va tinglovchi o‘rtasida jonli muloqot, hayotdan va ishlab chiqarish amaliyotidagi real vaziyatlarni tahlil qilish, tinglovchilar tomonidan mashqlarni bajarish, ularni jamoaviy ishbilarmonlik o‘yinlarida qatnashtirish shaklida olib borildi.

Barcha tinglovchilar mashg‘ulotlar davomida yuqori faollik ko‘rsatdi va ularda qiziqish bilan qatnashdi. Darslarning interfaol tarzda o‘tilishi, ma'ruzachilarning yuqori professional darajasi ularga yoqdi. Tinglovchilar o‘zlarining fikr-mulohazalarida o‘tkazilgan kurs natijalaridan mamnunligini izhor etdi, olingan bilimlar ularning amaliy faoliyatida foyda berishini ta'kidladi, kelgusida professional bilimlar darajasi, ko‘nikma va mahoratini oshirishdan manfaatdor ekanliklarini hamda bunday kurslarning samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha o‘z takliflarini bildirdi.

Mashg‘ulotlar yakunida kompaniya rahbariyati vakili- ERIELL Group kompaniyasi ijrochi direktorning ishlab chiqarish bo‘yicha birinchi o‘rinbosari Z. M. Mustafaev barcha o‘quvchilarga kasbiy rivojlanish kursini muvaffaqiyatli tamomlaganliklari to‘g‘risidagi sertifikatlarni topshirdi.

Yakunlangan kurs kompaniyalar guruhi rahbariyati tomonidan yosh mutaxassislarning shaxsiy fazilatlarini uzluksiz rivojlantirishning moslashuvchan tizimini shakllantirish bo‘yicha qabul qilayotgan chora-tadbirlarning to‘g‘ri ekanligini, shuningdek, xodimlarning o‘z kasbiy mahorati, ko‘nikmalarini oshirish va yangi bilimlarni o‘zlashtirishga qiziqishi ortib borayotganini namoyish etdi.