February 2

Механизм контроля поручений

Механизм контроля поручений

В современном быстротечном мире, где бизнес-процессы становятся все более сложными и децентрализованными, механизмы контроля поручений играют важную роль в обеспечении эффективности деятельности предприятия. Они позволяют устанавливать ответственность, поддерживать прозрачность и контролировать выполнение задач в бизнес-процессах. В рамках программы цифровизации бизнес-процессов ERIELL Group внедряет механизм контроля поручений и задач.

Реализация механизма осуществляется на базе системы SAP Analytics Cloud — это универсальный продукт для бизнес-аналитики (BI), планирования и прогнозной аналитики на базе облачных технологий. Платформа создает возможности по интеграции и беспрепятственный доступ к источникам данных из любой точки планеты. Проект реализуется специалистами ERIELL Group совместно с специалистами Центра компетенций SAP и 1С.

Преимущества механизма контроля поручений на основе SAP Analytics Cloud:

•  Интеграция системы электронного документооборота на платформе 1С: Предприятие ERIELL GROUP с платформой c SAP Analytics Cloud.

•  Улучшение прозрачности и отслеживания: механизмы контроля поручений позволяют легко и наглядно отслеживать прогресс выполнения задач в режиме реального времени (онлайн), возможности использования мобильной версии приложения.

•  Увеличение эффективности: благодаря механизмам контроля поручений можно оптимизировать рабочие процессы и ускорить достижение поставленных целей.

•  Распределение ответственности: механизмы контроля поручений помогают четко определить, кто несет ответственность за выполнение каждой задачи, что способствует более эффективному управлению.

•  Применение механизма как один из ключевых показателей оценки эффективности (KPI) структурных и региональных подразделений и сотрудников компании, которая также может выполнять функции прозрачной мотивации управленческого персонала.

Реализация проекта создаст новый инструмент эффективного управления бизнес-процессами, позволит улучшить прозрачность и надежность работы. В дальнейшем планируется развивать построение аналитики для менеджмента на базе современных продуктов SAP по другим направлениям в ERIELL Group.

Topshiriqlarni nazorat qilish mexanizmi

Biznes jarayonlar tobora murakkab va markazlashtirilmagan zamonaviy tez o’tib ketayotgan dunyoda topshiriqlarni nazorat qilish mexanizmi korxona faoliyatining samaradorligini ta’minlashda muhim ro’l o’ynaydi. Ular ma’suliyatni belgilash, shaffoflikni qo’llab-quvvatlash va biznes jarayonlarda vazifalarning bajarilishini nazorat qilish imkonini beradi. Biznes jarayonlarni raqamlashtirish dasturi doirasida ERIELL Group topshiriq va vazifalarni nazorat qilish mexanizmini joriy qilmoqda.

Mexanizmni amalga oshirish SAP Analytics Cloud—bulutli texnologiyalar asosida biznes tahlil (BT), rejalashtirish va tahlil bashorati uchun universal mahsulot tizimi asosida amalga oshadi.  Platforma integratsiya va sayyoraning istalgan nuqtasidan ma’lumotlar bazasiga to’siqsiz kirish imkoniyatini yaratadi. Loyiha ERIELL Group mutaxassislarining SAP va 1С vakolat markazlari mutaxassislari bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.

SAP Analytics Cloud asosidagi topshiriqlarni nazorat qilish mexanizmining afzalligi:

•  1С platformasidagi elektron hujjat aylanishi tizimiga integratsiyalashishi: ERIELL GROUP korxonasi SAP Analytics Cloud platformasi bilan.

•  Shaffoflik va kuzatishni yaxshilash: topshiriqlarni nazorat qilish mexanizmi real vaqt rejimida (onlayn)vazifalarni bajarish jarayonini oson va yaqqol kuzatish, ilovaning mobil versiyasidan foydanish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi.

•  Samaradorlikni oshirish: topshiriqlarni nazorat qilish mexanizmi tufayli ish jarayonini muqobillashtirish va qo’yilgan maqsadlarga  erishishni tezlashtirish mumkin.

•  Mas’uliyatni taqsimlash: topshiriqlarni nazorat qilish mexanizmi har bir vazifa uchun kim mas’ul ekanligini aniq belgilashga yordam beradi, bu esa samarali boshqarishga xizmat qiladi.

•  Mexanizmni kompaniyaning tuzilmaviy va hududiy bo’limlari hamda xodimlari faoliyati samaradorligini baholashning asosiy ko’rsatkichlaridan (KPI) biri sifatida qo’llash. Bu shuningdek, boshqaruv xodimlarining shaffof motivatsiya funksiyasini ham bajarishi mumkin.

Loyihani amalga oshirish biznes-jarayonlarni samarali boshqarishning yangi vositasini yaratadi, shaffoflikni oshirish va ishni barqarorlashtirishga yordam beradi. Kelgusida ERIELL Groupning boshqa yo’nalishlarida ham SAP zamonaviy mahsulotlar asosida menejment uchun tahliliy tuzilishlarni rivojlantirish rejalashtirilgan.