December 9, 2022

5 нефтегазоносных регионов Узбекистана: Юго-Западный-Гиссарский нефтегазоносный регион

Юго-Западный-Гиссарский нефтегазоносный регион (ЮЗГР) является одним из пяти нефтегазоносных регионов Узбекистана с доказанной промышленной продуктивностью на нефть и газ. Он расположен в горной области с абсолютными высотами до 2500 м и географически отнесен к юго-западной части Гиссарского хребта.

Территория ЮЗГР отличается от других регионов Узбекистана хорошей обнаженностью мезозойских и кайнозойских отложений. Первые геологические исследования ЮЗГР были выполнены в 1879 году. В конце XIX – начале XX веков геологические исследования носили маршрутный характер, а первая крупномасштабная съемка юго-западных отрогов Гиссара проведена в 1928-1931 годах.

Полноценные геологические исследования региона проведены в 40-50 годах прошлого столетия. Именно в тот период сформировались представления о геологическом строении региона.

Первое газовое месторождение «Адамташ» на территории ЮЗГР открыто в 1962 году. С того времени были открыты и другие крупные месторождения: «Гамбулак», «Джаркудук», «Южная Тандырча», «Кызылбайрак», «Южный Кызылбайрак», «Аманата», «Пачкамар» и другие.

Сегодня в ЮЗГР осуществляется в основном добыча газа на равнинной местности и в горах Гиссара, расположенных в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Более 90% буровых скважин находятся в северной и центральной частях ЮЗГР.

Одним из самых крупных и перспективных месторождений ЮЗГР является «Мустакилликнинг 25 йиллиги» («25 лет независимости») в Сурхандарьинской области. ERIELL Group выступает Генеральным подрядчиком на проекте «Мустакилликнинг 25 йиллиги» заказчика Surhan Gas Chemical.

O‘zbekistonning 5 ta neft-gazga boy hududi: Janubi-G‘arbiy-Hisor neft-gazga boy hududi

Janubi-G‘arbiy Hisor neft-gazga boy hudud O‘zbekistonning neft va gaz bo‘yicha sanoat mahsuldorligi isbotlangan beshta neft'-gazga boy hududlardan biri hisoblanadi. U mutloq balandligi 2500 m gacha bo‘lgan tog‘ hududida joylashgan bo‘lib, geografik jihatdan Hisor tizmasining janubi-g‘arbiy qismiga kiradi.


JG‘HH maydoni O‘zbekistonning boshqa hududlaridan mezozoy va kaynozoy qamlamlarining yaxshi ochiqligi bilan ajralib turadi. JG‘HHning ilk geologik tadqiqotlari 1879 yilda olib borilgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida geologik tadqiqotlar yo‘nalishli xarakterga ega bo‘lgan, Hisorning janubi-g‘arbiy tarmoqlarining birinchi keng miqyosli o‘rganishlari 1928-1931 yillarda o‘tkazilgan.


Hududni to‘la qonli geologik tadqiqotlari o‘tgan asrning 40-50 yillarida amalga oshirildi. Aynan o‘sha davrda hududning geologik tuzilishi haqidagi tasavvurlar shakllandi.
JG‘HH maydonidagi ilk “Odamtosh” gaz koni 1962 yilda ochilgan. O‘sha vaqtdan boshlab: «Gambuloq», «Jarquduq», «Janubiy Tandircha», «Qizilbayroq», «Janubiy Qizilbayroq», «Omonota», «Pachkamar» va boshqa yirik konlar ochila boshladi.
Bugungi kunda JG‘HHda asosan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida joylashgan Hisor tog‘i tekisliklarida ham gaz qazib olish amalga oshirilmoqda. Burg‘ulash quduqlarining 90 foizdan ortig‘i JG‘HH shimoliy va markaziy qismlarida joylashgan.


Surxondaryo viloyatidagi “Mustaqillikning 25 yilligi” (25 let nezavisimosti) koni JG‘HH dagi eng yirik va istiqbolli kon hisoblanadi. ERIELL Group buyurtmachi Surhan Gas Chemical kompaniyasining «Mustaqillikning 25 yilligi» loyihasida Bosh pudratchi sifatida ishtirok etadi.