October 12, 2022

Нефтегазовая промышленность Узбекистана в послевоенные годы: увеличение добычи нефти и открытие газа

Нефтегазовая промышленность Узбекистана в послевоенные годы: увеличение добычи нефти и открытие газа

В послевоенные годы в Узбекистане отмечался интенсивный рост нефтедобычи, который сопровождался резким усилением буровых работ и введением в разработку большого количества перспективных площадей.

В этот период было пробурено почти 204 тыс. м скважин, то есть в 5,5 раза больше, чем в годы Второй мировой войны. Добыча нефти увеличилась в 3 раза и составила 561 тыс. тонн.

Добыча нефти в 50-е годы XX века наращивалась в основном за счет промыслов, расположенных в Ферганской долине, так как на юге республики она возросла только с 126 тыс. тонн до 163 тыс. тонн – всего на 29%.

В 1958 году в Фергане был построен новый нефтеперерабатывающий завод мощностью по переработке 5,7 млн тонн нефти. Сырье для завода использовалось как из Узбекистана, так и других стран: Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и России.

Начиная с 1959 года и все последующие годы для нефтегазовой промышленности Узбекистана характерно увеличение объема буровых работ на нефть и газ.

В частности, начала развиваться газовая промышленность. Первый газ получен в 1953 году в пустыне Кызулкум на месторождении Сеталантепе. Были открыты и другие крупные месторождения газа, в числе которых одно из самых крупных месторождений «Газли».

Новые месторождения газа вывели нефтегазовую отрасль страны на новый уровень, и Узбекистан уже считался одной из самых перспективных стран по газодобыче.

Urushdan keyingi yillarda O‘zbekiston neft va gaz sanoati: neft qazib olishning oshishi va gaz konlarining ochilishi

Urushdan keyingi yillarda O‘zbekistonda neft qazib olishning jadal o‘sishi qayd etildi. Bu burg‘ulash ishlarining keskin oshishi va ko‘plab istiqbolli hududlarning o‘zlashtirilishiga olib keldi.

Bu davrda taxminan 204 ming metr quduq, ikkinchi jahon urushi yillaridagiga nisbatan 5,5 barobar ko‘pdir. Neft qazib olish 3 barobarga oshdi va 561 ming tonnani tashkil etdi.

1950-yillarda neft qazib olish asosan Farg‘ona vodiysidagi konlar hisobiga o‘sdi, chunki respublika janubida u atiga 126 ming tonnadan 163 ming tonnagacha atiga 29 foizga oshdi.

1958 yilda Farg‘onada 5,7 million tonna neftni qayta ishlash quvvatiga ega bo‘lgan yangi neftni qayta ishlash zavodi qurildi. Zavod uchun hom-ashyo O‘zbekiston kabi boshqa davlatlar:Turkmaniston, Tojikiston, Qirg‘iziston va Rossiyadan ham ishlatilgan.

1959-yildan boshlab va undan keyingi hamma yillarda O‘zbekiston neft' va gaz sanoati uchun neft' va gazni burg‘ulash ishlari hajmining ortishi bilan tavsiflanadi.

Xususan, gaz sanoati rivojlanishni boshladi. Birinchi gaz 1953 yilda Qizilqum cho‘lidagi Saltanattepa konida olingan. Boshqa yirik gaz konlari, jumladan eng yirik gaz koni “Gazli” ochildi.

Yangi gaz konlari mamlakat neft va gaz sanoatini yangi darajaga olib chiqdi va O‘zbekiston gaz qazib olish bo‘yicha eng istiqbolli mamlakat hisoblanardi.