February 1, 2022

История: Первая буровая установка

История: Первая буровая установка

Как и когда точно появились первые технологии, известные сейчас как бурение скважин, — доподлинно неизвестно. Скорее всего, это случилось в Китае 3000 или 4000 лет до н.э. Метод, применяемый китайцами для бурения получил название ударно-канатного.

Основоположником нефтедобычи можно считать Российскую империю. В 1846 году в поселке Биби-Эйбат близ Баку горный инженер Семенов пробурил первую в мире скважину на нефть. Однако слава первопроходцев досталась американцам.

Добыча поначалу велась примитивным колодезным способом, при котором нефтяники вырывали глубокую яму и черпали из нее нефть как воду ведрами.

В 1833 году французский инженер Фовель изобрел способ промывки скважин водяной струей. Это изобретение составило эру в истории буровой техники.

В 1858 году Бисселем и инженером Дрейком близ города Тайтесвилла в Пенсильвании была вырыта глубокая открытая шахта, со дна которой приступили к бурению с помощью буровой техники.

В конце апреля 1859 года, когда бурильщики достигли глубины в 21 м, из скважины пошла нефть. Таким образом, опыт удался. Когда установили насос, он стал выкачивать по 8 бочек нефти в день. Спустя неделю это количество выросло до 20 бочек

С 1858 года при ударном бурении для вытаскивания бура стали употреблять паровую машину. Но еще большее значение имел переход к более производительному роторному (вращательному) бурению.

В 1889 году Чепмен изобрел установку для роторного бурения, устройство которой принципиально не изменилось до сегодняшнего дня. Сначала установку Чепмена использовали для бурения на воду, а в 1901 году на ней была пробурена первая нефтяная скважина.

Tarix: Ilk burg‘ulash uskunasi

Hozirgi vaqtda quduqlarni burg‘ulash sifatida mashhur bo‘lgan ilk texnologiyalar qanday qilib va qachon paydo bo‘lgani ma'lum emas. Katta ehtimol bilan, bu eramizdan avvalgi 3000 yoki 4000 yil oldin Xitoyda yuz bergan. Xitoyliklar tomonidan burg‘ulash uchun qo‘llanilgan usul zarbli-arqonli usul, degan nom olgan.

Rossiya imperiyasini neft' qazib olish asoschisi sifatida e'tirof etish mumkin. 1846 yilda Baku yaqinidagi Bibi-Eybat qishlog‘ida tog‘ muhandisi Semenov ilk neft' qudug‘ini burg‘ulashga muvaffaq bo‘ldi. Biroq, asoschilar shuhrati amerikaliklarga nasib etdi.

Dastavval qazib olish oddiy quduq usulida olib borilib, bunda neftchilar chuqur o‘ra kavlab, undan xuddi suvni chelaklab tashigandek neft' olingan.

1833 yilda fransiyalik muhandis Fovel' quduqlarni suv oqimi yordamida tozalash usulini ixtiro qildi. Bu ixtiro burg‘ulash texnikasi tarixidagi yangi bosqichni boshlab berdi.

1858 yilda Bissel' va muhandis Dreyk tomonidan Pensil'vaniyaning Taytesvilla shahri yaqinida chuqur ochiq shaxta qazilib, uning tubidan burg‘ulash texnikasi yordamida burg‘ulashga kirishildi.

1859 yilning aprel' oyi oxirida burg‘ulovchilar 21 metr chuqurlikka yetgach, quduqdan neft' chiqa boshlaydi. Shu tariqa, tajriba ish beradi. Nasos o‘rnatilgach, u kuniga 8 bochka neft' haydab berishni boshladi. Bir hafta o‘tib, bu ko‘rsatkich 20 bochkaga yetdi.

1858 yildan boshlab zarb bilan burg‘ulashda burni olib chiqish uchun bug‘ mashinasidan foydalanila boshlandi. Biroq, anchayin samarali rotorli (aylanma) burg‘ulashga o‘tilishi yanada muhim ahamiyat kasb etdi.

1889 yilda Chepmen rotor burg‘ulash uchun qurilmasi prinsipial ravishda hozirgi kunga qadar o‘zgarmagan uskunani ixtiro qiladi. Dastlab Chepmenning uskunasidan suvni burg‘ulashda foydalanilgan bo‘lsa, 1901 yilda esa uning yordamida ilk neft' qudug‘i burg‘ulangan.