February 13

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: «Джаркудук»

Нефтегазовые месторождения Узбекистана: «Джаркудук»

В нашей рубрике «Нефтегазовые месторождения Узбекистана» расскажем о «Джаркудуке». Месторождение расположено в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области Узбекистана. Газовое месторождение «Джаркудук» было обнаружено в 1982 году в параметрической скважине № 1. В процессе тестирования этой скважины были получены коммерчески значимые количества газа из верхнеюрских карбонатных отложений.

С тектонической точки зрения, месторасположение «Джаркудук» находится на территории Юго-Западных отрогов Гиссарского хребта, в части Тянь-Шаня, известной как Байсунская мегаантиклиналь. Геологические слои месторождения включают доюрские породы фундамента, а также юрские, меловые и палеогеновые отложения.

Результаты исследований показали наличие перспективных нефтегазоносных пластов в продуктивном горизонте. Были изучены их фильтрационные свойства и насыщение, обеспечивающие безопасное бурение и оптимизацию процесса.

Промышленная газоносность связана с верхнеюрскими отложениями, включающими терригенные, карбонатные и соляно-ангидритовые толщи. Главным образом, газоносность определяется карбонатными толщами, в которых выделяются подрифовый (XV ПР), рифовый (XV-Р) и надрифовый (XV-НP) горизонты.

ERIELL Group занималась обустройством «Джаркудука» в период 2011-2012 гг. в рамках строительства оптимальной системы сбора и транспортировки углеводородов, добываемых на газоконденсатном месторождении «Джаркудук-Янги Кизилча».

O'zbekistonning neft-gaz konlari: "Jarquduq"

“O’zbekistonning neft-gaz konlari” ruknimizda “Jarquduq” haqida so’zlab beramiz. Kon O’zbekistonning Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida joylashgan. “Jarquduq” gaz koni 1982 yilda 1-sonli parametrik quduqda aniqlangan. Ushbu quduqni sinovdan o’tkazish jarayonida yuqori yura karbonat yotqiziqlaridan tijoriy ahamiyatga ega bo’lgan gaz miqdori olingan.

Tektonik nuqtai-nazardan, “Jarquduq” koni Hisor tizmasining janubi-g’arbiy tarmoqlari hududida, jumladan, Boysun mega antiklinal sifatida ma’lum bo’lgan Tyan-Shan qismida joylashgan. Konning geologik qatlamlariga yuragacha bo’lgan poydevor jinslari, shuningdek, yura, bo’r va paleogen yotqiziqlari kiradi.

Tadqiqotlar natijalari mahsuldor gorizontda istiqbolli neft-gazga boy qatlamlar borligini ko’rsatdi. Ularning xavfsiz burg’ulash va jarayonning optimalligini ta’minlavchi filtratsion xususiyatlari va to’yinganligi o’rganildi.

Sanoat gazga boyligi terrigen, karbonat va tuz-angidrit qatlamlardan iborat yuqori yura yotqiziqlari bilan bog’liq. Xususan, gazga boylik rif osti (XV- RO), rif (XV-R) va rif usti (XV-RU) ajralib chiquvchi karbonat qatlamlar bilan belgilanadi.

ERIELL Group 2011-2012 yillar oralig’ida “Jarquduq-Yangi Qizilcha” gaz kondensat konida qazib olinadigan uglevodorodlarni yig’ish va transportda tashishning muqobil tizimini qurish doirasida “Jarquduq” koni bilan shug’ullangan.