September 7, 2022

Развитие нефтедобычи на территории Узбекистана в ХIХ веке

Развитие нефтедобычи на территории Узбекистана в ХIХ веке

🇷🇺 Первый интерес к полезным ископаемым Бухарского эмирата стал проявлять эмир Насрулла в начале ХIХ столетия. Практические попытки геологических исследований Средней Азии были предприняты во второй половине ХIХ века.

С этого времени начато изучение природных богатств. Толчком к развитию нефтедобычи послужила вступившая в строй среднеазиатская железная дорога, которая открыла путь для капитала в Средней Азии, вызвала подъем потребления нефтепродуктов.

Со временем интерес к богатствам Кызылкумов начали проявлять серьёзные компании. Так, в 1871 году предпринимателем С.Е. Палашковским была заложена первая в Средней Азии нефтяная скважина, правда, нефть на ней получена не была.

В своей книге «Дело жизни» нефтяник и экономист Н.К. Байбаков писал: «В 1880 году в Ферганской долине у Камыш­Баши в 35 км от Коканда была пробурена 8­дюймовая нефтяная скважина глубиной 25 метров».

Дальнейшую разработку нефтяных месторождений Ферганской долины продолжил Д.П. Петров. Из четырех скважин он добывал небольшое количество нефти и перерабатывал ее на своем маленьком керосиновом заводе, но его промыслы и завод были ликвидированы за неуплату налогов.

Эти первые шаги по освоению месторождений узбекской земли дали возможность понять продуктивность данного направления.

XIX asrda O‘zbekiston hududida neft qazib olishning rivojlanishi

🇺🇿 Buxoro amirligining foydali qazilmalariga birinchi qiziqish XIX asrning boshlarida amir Nasrullo tomonidan namoyon bo‘la boshladi. Amalda XIX asrning ikkinchi yarmida O‘rta Osiyoda geologik tadqiqotlar o‘tkazishga urinishlar bo‘lgan.

Shu vaqtdan boshlab tabiiy boyliklarni o‘rganish boshlandi. Neft' qazib olishning rivojlanishiga turtki bo‘lgan O‘rta Osiyo temir yo‘lining ishga tushirilishi Markaziy Osiyoda kapitalga yo‘l ochdi va neft mahsulotlari iste'molining oshishiga sabab bo‘ldi.

Vaqt o‘tishi bilan jiddiy kompaniyalar Qizilqum boyliklariga qiziqish bildira boshladi. Shunday qilib, 1871 yilda tadbirkor S.E Palashkovskiy tomonidan garchi undan neft olinmagan bo‘lsa ham O‘rta Osiyodagi birinchi neft qudug‘iga asos soldi.

Neftchi va iqtisodchi N.K. Baybakov o‘zining “Hayot ishi” nomli kitobida shunday yozadi: « 1880 yilda Farg‘ona vodiysida, Qo‘qondan 35 km uzoqlikdagi Qamishboshi yaqinida 25 metr chuqurlikdagi 8 dyuymli neft' qudug‘i burg‘ulangan».

Farg‘ona vodiysidagi neft konlarini yanada o‘zlashtirishni D.P.Petrov davom ettirdi. U to‘rtta quduqdan oz miqdorda neft qazib olar va uni o‘zining kichik kerosin zavodida qayta ishlardi. Biroq, uning konlari va zavodi soliqlarni to‘lamaganligi uchun tugatildi.

O‘zbek zaminining konlarini o‘zlashtirishdagi dastlabki qadamlar mazkur yo‘nalishdagi unumdorlikni anglash imkonini berdi.