July 5, 2023

#PROБезопасность: Основные понятия термина «Охрана труда»

#PROБезопасность: Основные понятия термина «Охрана труда»

Представляем новую рубрику #PROБезопасность. Здесь мы будем рассказывать все об основах охраны труда и технике безопасности.

Большинство предприятий и организаций, в том числе ERIELL Group, в ходе работы сталкивается с понятием «Охрана труда» (ОТ), которое представляет собой систему мероприятий и средств, включающую правовые, социально-экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные аспекты. Все они направлены на обеспечение безопасности, сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Органом, уполномоченным регулировать вопросы охраны труда, является Министерство занятости и трудовых отношений.

Специально уполномоченным Государственным органом в области ОТ является Министерство занятости и трудовых отношений
Единый порядок в направлении охраны труда в Республике Узбекистан устанавливает Закон об охране труда № 410 от 22.09.2016 года и издаваемые в соответствии с ним другие нормативные акты.

Регулирование трудовых отношений между работником, работодателем и государством осуществляет Трудовой кодекс.

Охрана труда имеет большое и важное значение для предприятий в независимости от их уровня, рода деятельности и формы собственности.

Основная задача охраны труда – снижение рисков травматизма, развития профессиональных заболеваний и уменьшение количества несчастных случаев на работе. ОТ помогает снизить неудовлетворённость работой сотрудников, что способствует повышению производительности труда.

Это, своего рода, отдельное направление в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан, включающее в себя набор обязательных для исполнения работодателями мероприятий, таких, как обучение по охране труда, проведение медосмотров, обеспечение работников молочным и профилактическим питанием, спецодеждой по установленным нормам, предоставление льгот и компенсаций за вредные условия труда.

Часто термины «Техника безопасности» (ТБ) и «Охрана труда» (ОТ) ошибочно путают. Но если ТБ предполагает защиту персонала от конкретных физических увечий, то цель ОТ – сохранить жизнь и здоровье человека. Иными словами, охрана труда — более широкое понятие, включающее в себя в том числе и направление техники безопасности.

#PROXavfsizlik: “Mehnat muhofazasi” atamasining asosiy tushunchalari

Yangi #PROXavfsizlik ruknini taqdim etamiz. Bu yerda biz mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi asoslari haqida so‘z yuritamiz.

Mehnat muhofazasi ko‘plab korxona va tashkilotlarda, xususan, ERIELL Group kompaniyasida ham qo‘llaniladi. Mehnat muhofazasi-bu huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnik, sanitariya-gigienik, davolash-profilaktik va reabilitasiya jihatlarini ichiga olgan chora-tadbirlar va vositalar tizimidir. Ularning barchasi xavfsizlikni ta'minlash, mehnat jarayonida insonning hayoti, sog‘lig‘i va ish qobiliyatini saqlashga qaratilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mehnat muhofazasi masalalarini tartibga soluvchi vakolatli organ hisoblanadi.

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mehnat muhofazasi masalalarini tartibga soluvchi maxsus vakolatli organ hisoblanadi.
O‘zbekiston Respublikasida mehnat muhofazasi sohasidagi yagona normalar 2016 yil 22 -sentyabrdagi 410-sonli “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida” gi qonun va uning asosida qabul qilingan tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan belgilangan.

Xodim, ish beruvchi va davlat o‘rtasidagi mehnat munosabatlari Mehnat kodeksi bilan tartibga solinadi.

Mehnat muhofazasi korxnalar uchun ularning darajasi, faoliyat yo‘nalishi va mulkchilik shaklidan qat'iy nazar katta va muhim ahamiyatga ega.

Mehnat muhofazasining asosiy vazifalari jarohatlanish, kasb kasalliklarining rivojlanish xavfini pasaytirish va ish joylaridagi baxtsiz hodisalar sonini kamaytirishdan iborat. Mehnat muhofazasi xodimlarning ishdan noroziligini kamaytiradi, bu esa mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bu fuqarolar hayotining xavfsizligini ta'minlash tizimidagi o‘ziga xos alohida yo‘nalish bo‘lib, u mehnat muhofazasi bo‘yicha o‘qitish, tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish, ishchilarni sut va profilaktik ovqatlanish, belgilangan normalar bo‘yicha maxsus kiyim bilan ta'minlash, zararli mehnat sharoitlari uchun imtiyoz va kompensasiyalarni taqdim etish kabi ish beruvchilar uchun majburiy bo‘lgan chora-tadbirlar majmuini o‘z ichiga olgan.

Ko‘pincha Texnika xavfsizligi (TX) va Mehnat muhofazasi (MM) terminlarini xato adashtirishadi. Ammo agar TX insonlarni aniq jismoniy shikastlardan himoya qilishni nazarda tutsa, mehnat muhofazasining maqsadi inson hayoti va salomatligini saqlab qolishdir. Boshqacha qilib aytganda, mehnat muhofazasi -o‘zi va texnika xavfsizligi yo‘nalishini o‘z ichiga olgan keng tushunchaga ega.