July 28, 2022

Интересное в отрасли: Химия для «трудных» залежей

Химия для «трудных» залежей

Использование поверхностно-активных веществ (ПАВ) для повышения нефтеотдачи залежей показывает хорошие практические результаты. В частности, недавний зарубежный опыт показывает увеличение при этом коэффициента извлечения углеводородов на 18%.

Технологии постоянно совершенствуются и дают ещё более значительные результаты. Так, метод АСП предусматривает закачку в пласт смеси из анионного ПАВ, соды и полимера. Есть пример увеличения при этом до 69% коэфициента извлечения нефти (КИН) на истощенном участке месторождения.

Специалисты отмечают, что Заводнение с использованием АСП – это более совершенная технология повышения нефтеотдачи пласта по сравнению с обычным заводнением.

Сегодня, по данным Neftagaz Territory, порядка 60-70% нефти не добываются обычными технологиями (тем же заводнением) и остается в недрах. Технология химического заводнения на основе закачки в пласт анионного поверхностно-активного вещества (ПАВ), соды и полимера (АСП) – одна из технологий, позволяющих извлечь до 30% нефти, остающейся в недрах. Это доказывает, в частности, пилотный проект по закачке в пласт АСП на Салымской группе месторождений.

"Murakkab" konlar uchun kimyo vositalari

Konlardan neft olish hajmini oshirish uchun yuzaki-faol moddalardan foydalanish yaxshi amaliy natijalarni qayd etmoqda. Xususan, so‘nggi xorijiy tajriba uglevodorodlarni olish koeffitsienti 18 foizga oshganini ko‘rsatmoqda.

Texnologiyalar doimiy ravishda takomillashtirilib, sezilarli darajada yuqori natijalarga sabab bo'lmoqda. ASP usuli qatlamga anionli yuzaki faol modda, soda va polimer aralashmasini quyishni o'z ichiga oladi. Ba'zi hollarda, ushbu usul yordamida konning qurib qolgan qismida neftni olish koeffitsienti 69% gacha oshganini kuzatish mumkin.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, an'anaviy suv kiritish usulidan ko'ra ASP usulidan foydalangan holda suv kiritish neftni qayta tiklashning mukammalroq usuli hisoblanadi.

Neftagaz Territory ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda neftning 60-70% ga yaqin miqdorini an'anaviy texnologiyalar (masalan, suv kiritish) yordamida olishning imkoni yo'q, shu sabali ular yer osti qatlamlarida qolib ketmoqda. Kollektorga anionli yuzaki faol modda, soda va polimerni (ASP) kiritish asosida amalga oshirilgan kimyoviy suv kiritish texnologiyasi yer ostida qolgan neftning 30 foizigacha bo‘lgan qismini qaytadan qazib olish imkonini beruvchi texnologiyalardan biri hisoblanadi. Bu, xususan, "Salim" konlar guruhidagi rezervuarga ASP yordamida amalga oshirilgan tajriba loyihasi misolida isbotlangan.