January 31, 2023

Месторождение «Денгизкуль»: уникальное соленое озеро и крупнейшее месторождение газа

Месторождение «Денгизкуль»: уникальное соленое озеро и крупнейшее месторождение газа

Газоконденсатное месторождение «Денгизкуль» расположено в Бухаро-Хивинском регионе. Оно открыто в 1967 году и введено в разработку 1981 году.

По данным статьи В. Швецова «Авторский контроль за разработкой месторождения «Уртабулак» и Денгизкульской группы месторождений»», начальный запас газа оценивался в 160 миллиардов кубометров природного газа. Здесь была введена в эксплуатацию установка комплексной подготовки газа, а затем, с учетом резкого падения пластового давления, в 2009 году построена и введена в эксплуатацию первая дожимно-компрессорная станция.

С целью максимального извлечения запасов с месторождения было принято решение о строительстве второй дожимно-компрессорной станции. 12 ноября 2022 года в Кашкадарьинской области введены в эксплуатацию дожимно-компрессорная станция №2 и газопровод «Тегирмон-Сомонтепа».

Примечательно, что на территории месторождения находится уникальное бессточное озеро Денгизкуль. Оно расположено в Алатском районе Бухарской области и известно тем, что на его дне залегают отложения поваренной соли.

О Денгизкуле было известно еще в X веке. О нём упоминал арабский путешественник Ибн Хаукаль, назвав водоём «Бухарским озером». В 2001 году Денгизкуль включён в Список водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции. На озере гнездятся водоплавающие птицы: пеликаны, колпицы, утки, малые бакланы.

Добавим, что ERIELL Group выступает Генеральным подрядчиком проекта по освоению месторождения «Денгизкуль», Региональным заказчиком которого является Мубарекское нефтегазодобывающее управление АО «Узбекнефтегаз».

«Dengizko‘l» koni: noyob sho‘r ko‘l va yirik gaz koni

“Dengizko‘l” gaz kondensat koni Buxoro-Xiva hududida joylashgan. U 1967 yilda ochilgan va 1981 yilda ishlab chiqilgan.

V. Shvesovaning “O‘rtabuloq koni va Dengizko‘l konlar guruhini o‘zlashtirish bo‘yicha mualliflik nazorati” maqolasidagi ma'lumotlarga ko‘ra, dastlabki gaz zaxirasi 160 milliard kub metrni tabiiy gaz deb baholangan. Bu yerda gazni kompleks tayyorlash qurilmasi ishga tushirildi, keyin esa qatlam bosimining keskin tushib ketishi hisobiga, 2009 yilda birinchi siquv-kompressor stansiyasi qurilib, foydalanishga topshirildi.

Kondan zaxiralarni maksimal darajada chiqrish maqsadida ikkinchi siquv-kompressor stansiyasini qurish to‘g‘risida qaror qabul qilindi. 2022 yil 12-noyabrda Qashqadaryo viloyatida 2-sonli siquv-kompressor stansiyasi va “Tegirmon-Somontepa” gaz quvuri foydalanishga topshirildi.

E'tiborli jihati shundaki, kon hududida noyob“Dengizko‘l”turg‘un ko‘lining mavjudligidir. U Buxoro viloyatining Olot tumanida joylashgan bo‘lib, tubida o‘rnashgan osh tuzi qatlamlari bilan mashhur.

Dengizko‘l haqida X asrlarda ma'lum bo‘lgan. Arab sayyohi Ibn Xaukal' havzani “Buxoro ko‘li” deb atagan holda uni tilga olgan. 2001 yilda Dengizko‘l “Ramsar” konvensiyasining xalqaro ahamiyatga ega bo‘lgan suv-botqoq yerlar ro‘yxatiga kiritilgan. Ko‘lda suvda suzuvchi qushlar: sakoqushlar, o‘rdaklar, mayda qorabuzovlar in qurgan.

ERIELL Group hududiy buyurtmachisi “O‘zbekneftgaz”AJ Muborak neft' gaz qazib chiqarish boshqarmasi bo‘lgan “Dengizko‘l” konini o‘zlashtirish bo‘yicha loyihada Bosh pudratchi sifatida ishtirok etayotganini qo‘shimcha qilamiz.