October 21, 2022

Газовое месторождение «Шуртан»

Газовое месторождение «Шуртан»

Одно из самых крупных месторождений Узбекистана – Шуртанское газоконденсатное. Оно было открыто в 1974 году в Кашкадарьинской области. Промышленный газ залегал на глубине 2700–3300 м и характеризовался низким содержанием конденсата.

Район вокруг месторождения был уже обжитым. Неподалеку от него располагался крупнейший город региона – Карши. Открытие этого месторождения стало хорошей возможностью для улучшения энергетических ресурсов и восполнения дефицита топлива.

5 ноября 1980 года шуртанский газ был подан на Сырдарьинскую ГРЭС. С этого дня началась промышленная эксплуатация нового комплекса.
Он был сооружен за один год. Это привело к ощутимой экономической выгоде: электростанция работала на мазуте.

В 80-х годах Шуртанский газ позволил при значительно меньших капитальных и трудовых затратах производить большее количество электроэнергии. И в этом его главное значение как энергоносителя.

Кроме того, в строй была введена трубопроводная магистраль «Сырдарьинская ГРЭС – Ташкентская ГРЭС», что дало возможность природному газу из Шуртана прибывать в столицу Узбекистана.

Одной из отличительных черт разработки Шуртанского месторождения стало применение самых современных технических решений, научных достижений. Так, одним из новшеств, примененных на Шуртане, явились установки очистки газа от сероводорода с применением молекулярных сит.

Шуртанское месторождение действует и по сей день. Нефтесервисная группа компаний ERIELL Group выступает генеральным подрядчиком по освоению данного месторождения.

«Sho‘rtan» gaz koni

«Sho‘rtan» gaz- kondensat koni O‘zbekistondagi yirik konlardan biri bo‘lib, u 1974 yilda Qashqadaryo viloyatida ochilgan. Undagi sanoat gazi 2700–3300 metr chuqurlikda to‘plangan va tarkibidagi kondensat miqdori kamligi bilan ajralib turgan.

Kon atrofidagi hududda aholi istiqomat qilgan. Uning yaqinida viloyatning yirik shahri bo‘lmish – Qarshi shahri joylashgan. Ushbu konning ochilishi energiya manbalarini yaxshilash va yoqilg‘i yetishmovchiligini to‘ldirish uchun ajoyib imkoniyat bo‘ldi.

1980 yil 5 noyabrda Sho‘rtan gaz Sirdaryo GRES ga beriladi. Shu paytdan boshlab yangi kompleksni sanoat jihatdan ishlatish ishlari boshlanadi. Majmua bir yil ichida barpo etiladi. Bu katta iqtisodiy foyda keltiradi: elektr stansiya mazut yordamida ishlardi.

80-yillarda Sho‘rtan gaz ancha kam kapital va mehnat harajatlari bilan ko‘p miqdorda elektr energiya ishlab chiqarildi va bu uning energiyatashuvchi sifatidagi eng asosiy jihatidir.

Bundan tashqari, «Sirdaryo GRES – Toshkent GRES» quvuri ham ishga tushirildi. Bu Sho‘rtan gaz konidan olinadigan gazning O‘zb'ekiston poytaxtiga yetkazilishini ta'minladi.

Sho‘rtan gaz konining o‘ziga xos jihatlaridan biri unda eng zamonaviy texnik yechimlar, ilmiy yutuqlarning qo‘llanishidir. Xususan, ushbu konda qo‘llaniladigan yangiliklardan biri molekulyar g‘alvirlar yordamida vodorod sulfitidan gazni tozalash qurilmalarining o‘rnatilganidir.

Sho‘rtan gaz koni hozirgi kunda ham faoliyat yuritmoqda. Neft' xizmatini ko‘rsatish ERIELL Group kompaniyalari guruhi ushbu konni o‘zlashtirish bo‘yicha bosh pudratchi hisoblanadi.