August 4, 2023

PROБезопасность: Вводный инструктаж

#PROБезопасность: Вводный инструктаж Продолжаем рассказывать о тонкостях соблюдения безопасности в ERIELL Group в новой рубрике #PROБезопасность

Все специалисты, вновь принятые на работу в Группу компаний, работники других организаций, командированные (независимо от квалификации, стажа и опыта работы), а также практиканты обязаны пройти вводный инструктаж.

Вводный инструктаж проводит работник Службы охраны труда или другой работник, на которого возложены эти обязанности в приказном порядке.
Вводный инструктаж проводится в кабинете охраны труда и занимает не менее 2 часов, как с группой людей, так и по отдельности. Численный состав группы, как правило, не должен превышать 10 человек.
О проведении вводного инструктажа вносится запись в одноименном журнале регистрации, а также в личной карте работника ставятся соответствующие отметки и заверяются подписями.

Целью вводного инструктажа по охране труда является ознакомление нового работника с действующими в Группе компаний:
• структурой;
• трудовым распорядком;
• оборудованием и технологией производства;
• особенностями склада, территории и транспорта;
• мерами пожарной безопасности;
• инструкциями по охране труда и технике безопасности.

Очевидно, что в каждой организации условия труда отличаются, и полученная на вводном инструктаже информация значительно облегчает вливание работника в процесс работы и в коллектив, а также снижает риски травматизма.
Вводный инструктаж по электробезопасности с последующим присвоением I группы проводится отдельно электротехническим персоналом.

#PROXavfsizlik: Kirish instruktaji

Biz yangi #PROXavfsizlik ruknida ERIELL Group kompaniyasidagi xavfsizlikka rioya qilishning nozik jihatlari haqida so’zlashda davom etamiz.
Kompaniyalar guruhiga yangidan ishga qabul qilingan barcha mutaxassislar, boshqa tashkilotlar xodimlari, xizmat safarida yurgan mutaxassislar(ish malakasi, staji va tajribasidan qat’iy nazar),shuningdek, amaliyotchilar kirish instruktajidan o’tishlari shartdir.

Kirish instruktajini mehnat muhofazasi xizmati xodimi yoki buyruq tartibida mazkur vazifalar zimmasiga yuklangan boshqa xodim olib boradi.
Kirish instruktaji mehnat muxofazasi xonasida o’tkaziladi va bir guruh bo’lib ham, alohidaholatda ham kamida 2 soat davom etadi. Guruhdagi qatnashuvchilar soni, qoidaga ko’ra 10 nafardan oshmasligi kerak.

Kirish instruktaji o’tkazilishi haqidagi yozuv huddi shu nomdagi jurnalga kiritiladi, shuningdek, xodimning shaxsiy varog’iga tegishli qaydlar qo’yiladi va imzolar bilan tasdiqlanadi.

Mehnat muhofazasi bo’yicha kirish instruktajining asosiy maqsadi yangi xodimni kompaniyalar guruhidagi amaldagi tartib-qoida:
• tuzilma,
•mehnat tartibi
•uskunalar va ishlab chiqarish texnologiyasi
•ombor, hudud va transportning o’ziga xos xususiyatlari
•yong’in xavfsizligi choralari
•mehnat muxofazasi va texnika xavfsizligi bo’yicha yo’riqnomalar bilan tanishtirishdan iborat.

Shubhasiz, har bir tashkilotda mehnat sharoitlari har xil bo’lib, kirish instruktajida egallangan bilimlar xodimning ish jarayoniga va jamoaga qo’shilib ketishini sezilarli darajada osonlashtiradi, jarohatlanish xavfini kamaytiradi.
Keyinchalik I guruh toifasini berish maqsadidagi elektr xavfsizlik bo’yicha kirish instruktaji elektrotexnika xodimi tomonidan o’tkaziladi.