October 2, 2023

Инструктаж на рабочем месте «Внеочередной (внеплановый)»

Инструктаж на рабочем месте «Внеочередной (внеплановый)»

В продолжение нашей регулярной рубрики #PROБезопасность рассмотрим, в каких случаях проводится внеочередной или внеплановый инструктаж:
-при изменении производственного процесса, замене одного вида оборудования на другой и т. п., что влияет на изменения условий труда;
-при несчастном случае, а так же аварии I-категории или инциденте, повлекшем за собой увеличение риска получения травм работниками или другие негативные воздействия на окружающую среду;
-при необходимости доведения до сведения работающих дополнительных требований, вызванных введением новых правил и инструкций по охране труда;
-в случае, когда выявлены нарушения правил и инструкций, производственной дисциплины независимо от принятых мер воздействия.

При внеочередном инструктаже рассматривается только та часть программы первичного инструктажа, с которой непосредственно связана причина инструктажа.

Внеочередной инструктаж рабочих должен производиться так же, как и первичный, и периодический инструктажи непосредственными руководителями работника по особому приказу компании.

Проведение внеочередного инструктажа оформляется в журнале регистрации инструктажей и в личных картах рабочего персонала под роспись, аналогично первичному и периодическому инструктажам, но с указанием причин его проведения.

Ish joyidagi instruktaj "Navbatdan tashqari (rejadan tashqari)"

Muntazam #PROXavfsizlik ruknimizning davomida biz qanday hollarda navbatdan tashqari yoki rejadan tashqari instruktaj o'tkazilishini ko'rib chiqamiz:
- ishlab chiqarish jarayonini o'zgartirishda, bir turdagi asbob-uskunalarni boshqasiga almashtirishda, bu mehnat sharoitlarining o'zgarishiga ta'sir qiladi;
- baxtsiz hodisa, shuningdek I toifadagi baxtsiz hodisa yoki ishchilarning shikastlanish xavfi ortishi yoki atrof-muhitga boshqa salbiy ta'sirlarni keltirib chiqaradigan hodisa;
-zarur bo'lganda, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yangi qoidalar va ko'rsatmalarning kiritilishi bilan bog'liq qo'shimcha talablarni ishchilar e'tiboriga yetkazish;
-qoidalar va ko'rsatmalarning buzilishi aniqlangan hollarda, ko'rilgan majburiy choralaridan qat'i nazar, ishlab chiqarish intizomi qo'llaniladi.

Navbatdan tashqari instruktaj paytida dastlabki brifing dasturining faqat brifingni o'tkazish sababi bilan bevosita bog'liq bo'lgan qismi ko'rib chiqiladi.

Ishchilarning navbatdan tashqari instruktajlari kompaniyaning maxsus buyrug'i bilan xodimning bevosita rahbarlari tomonidan birlamchi va davriy instruktajlar bilan bir xil tarzda amalga oshirilishi kerak.
Navbatdan tashqari instruktajni o'tkazish brifingni ro'yxatga olish jurnalida va ishchi xodimlarning shaxsiy kartalarida birlamchi va davriy instruktajlarga o'xshash imzoga qarshi, lekin uni o'tkazish sabablarini ko'rsatgan holda hujjatlashtiriladi.